1411 kişiye KKKA eğitimi

Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Bu­la­şı­cı Has­ta­lık­lar Kon­trol Prog­ram­la­rı Bi­ri­mi, Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı Ate­şi (KKKA) has­ta­lı­ğı hak­kın­da eği­tim­ler dü­zen­le­di.

1411 kişiye  KKKA eğitimi

Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Bu­la­şı­cı Has­ta­lık­lar Kon­trol Prog­ram­la­rı Bi­ri­mi, Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı Ate­şi (KKKA) has­ta­lı­ğı hak­kın­da eği­tim­ler dü­zen­le­di.
Sağ­lık per­so­ne­li eği­tim­le­ri baş­ta ol­mak üze­re 112 Ko­mu­ta Kon­trol Mer­ke­zi per­so­nel­le­ri­ne, mer­kez imam­la­rı, köy imam­la­rı ve Kur’an kur­su öğ­re­ti­ci­le­ri ol­mak üze­re İl Müf­tü­lü­ğü per­so­nel­le­ri­ne KKKA hak­kın­da eği­tim ve­ril­di.

Bu kap­sam­da; En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Yrd. Doç. Dr. Der­ya Ya­par ile İl Mü­dür­lü­ğü Bu­la­şı­cı Has­ta­lık­lar Kon­trol Prog­ram­la­rı Bi­ri­mi per­so­nel­le­rin­den Hem­şi­re Me­di­ne Kes­kin, Bu­la­şı­cı Ol­ma­yan Has­ta­lık­lar ve Kro­nik Du­rum­lar Bi­ri­min­den Uzm. Dr. Or­han Okur, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi per­so­nel­le­rin­den Dr. Me­di­ne Ko­ca­ma­noğ­lu ta­ra­fın­dan 1411 ki­şi­ye eği­tim ve­ril­di­ği, 20 bran­da­lı afiş, 2095 afiş, 22500 bro­şür ve 14 CD da­ğı­tıl­dı­ğı kay­de­dil­di. Eği­tim­ler­den; Sun­gur­lu Dev­let Has­ta­ne­si per­so­nel­le­ri, İs­ki­lip Atıf Ho­ca Dev­let Has­ta­ne­si per­so­nel­le­ri, Mer­kez

Ku­ran Kur­su öğ­re­ti­ci­le­ri ve Köy Ca­mi gö­rev­li­le­ri, Kar­gı Ah­met Ham­di Ak­pı­nar İl­çe Dev­let Has­ta­ne­si per­so­nel­le­ri, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Ço­rum Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si per­so­nel­le­ri, Mer­kez Ca­mi gö­rev­li­le­ri, Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi per­so­nel­le­ri, Ba­yat Dev­let Has­ta­ne­si per­so­nel­le­ri, Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si ve Ço­rum Özel Has­ta­ne­si per­so­nel­le­ri, Me­ci­tö­zü İl­çe Dev­let Has­ta­ne­si ve Özel Elit­park Has­ta­ne­si per­so­nel­le­ri, Ala­ca Dev­let Has­ta­ne­si per­so­nel­le­ri, Os­man­cık Dev­let Has­ta­ne­si per­so­nel­le­ri ve 112 Ko­mu­ta Kon­trol Mer­ke­zi per­so­nel­le­ri fay­da­lan­dı.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2018, 11:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER