Çocukların ekran bağımlılığı kalp hastalığının habercisi

20 yıl­lık araş­tır­ma ve­ri­le­ri­nin ana­li­zi­ne gö­re, ek­ran ba­şın­da 1-2 sa­at­ten faz­la va­kit ge­çir­me­nin ço­cuk­lar ve genç­ler için kalp has­ta­lı­ğı­nın ha­ber­ci­si ola­bi­le­ce­ği so­nu­cu çık­tı. Uz­man­lar, ek­ran ba­şın­da 1-2 sa­at­ten faz­la va­kit ge­çir­me­nin ço­cuk­lar ve genç­ler için kalp has­ta­lı­ğı­nın ha­ber­ci­si ola­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du.

Çocukların ekran bağımlılığı kalp hastalığının habercisi

CNN In­ter­na­ti­onal'ın ha­be­ri­ne gö­re, Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği uz­man­la­rın­dan olu­şan bir ku­rul, ço­cuk­la­rın ve genç­le­rin ek­ran kar­şı­sın­da va­kit ge­çir­dik­le­ri­ni be­lirt­tik­le­ri sü­re ile kar­di­yo­me­ta­bo­lik has­ta­lık­lar ara­sın­da­ki iliş­ki üze­ri­ne 20 yıl­lık mev­cut araş­tır­ma­la­rın ana­li­zi­ni yap­tı.
Uz­man­lar, ebe­veyn­le­re ço­cuk­la­rı­nın ek­ran ba­şın­da ge­çir­di­ği sü­re­yi 1-2 sa­at­le sı­nır­lı tut­ma­la­rı tav­si­ye­sin­de bu­lun­du.
Te­le­viz­yon iz­le­me sü­re­si azal­sa da mo­bil te­le­fon ek­ra­nı­na bak­ma sü­re­si­nin art­tı­ğı­na dik­ka­ti çe­ken uz­man­lar, yaş­la­rı 8 ila 18 olan ço­cuk­la­rın, akıl­lı te­le­fon­lar, tab­let­ler, vi­deo oyun­la­rı ve te­le­viz­yon da­hil di­ğer ek­ran ta­ban­lı eğ­len­ce ci­haz­la­rı ile gün­de ye­di sa­at­ten faz­la za­man har­ca­dık­la­rı­nın tah­min edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı.
Uz­man­lar, te­le­viz­yon kar­şı­sın­da abur cu­bur ye­me sü­re­si azal­sa da di­ğer ta­şı­na­bi­lir tip ek­ran­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nın genç­le­rin ak­ti­vi­te­si­ni ar­tır­ma­dı­ğı­na dik­ka­ti çek­ti.
Ame­ri­kan Pe­di­at­ri Aka­de­mi­si­nin İle­ti­şim ve Med­ya Kon­se­yi Baş­ka­nı Dr. Da­vid Hill, kalp sağ­lı­ğı­nın ço­cuk­luk yıl­la­rın­da baş­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Pa­sif iz­le­yi­ci­lik ha­la ço­cuk­la­rın bir nu­ma­ra­lı ak­ti­vi­te­si. Bu bir vi­deo oyu­nu, di­züs­tü ve­ya ma­sa­üs­tü bil­gi­sa­ya­rı ola­bi­lir, ço­cuk­lar ha­la otu­ru­yor­lar." de­di.
Ço­cuk­luk ça­ğın­da TV ba­şın­da ge­çi­ri­len za­man­la, ço­cuk­lar­da gö­rü­len obe­zi­te ara­sın­da bağ­lan­tı ol­du­ğu­na da­ir güç­lü ve­ri­ler ol­du­ğu­nu söy­le­yen Hill, sağ­lık­sız yi­ye­cek­le­rin rek­la­mı ile bir ço­cu­ğun te­le­viz­yon iz­ler­ken atış­tır­ma­sı ara­sın­da da bağ gö­rül­dü­ğü­nü kay­det­ti.
Ça­lış­ma­yı yü­rü­ten ekip­ten araş­tır­ma­cı Tra­cie Bar­nett, "Ek­ran­la­rın, ye­me dav­ra­nış­la­rı­nı et­ki­le­di­ği­ne da­ir ger­çek en­di­şe­ler var, muh­te­me­len ço­cuk­lar, bir ek­ra­nın önün­de yer­ken do­yup doy­ma­dık­la­rı­nı fark et­mi­yor­lar." de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Ek­ran­la­rın uy­ku ka­li­te­si­ni boz­du­ğu­na da­ir ka­nıt­lar ol­du­ğu­nu, bu­nun da obe­zi­te ris­ki­ni ar­tı­ra­bil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Bar­nett, "İde­al ola­nı, ek­ran ta­ban­lı ci­haz­la­rın ya­tak oda­sın­da bu­lun­ma­ma­sı." de­di.
Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği söz­cü­le­rin­den, ço­cuk kar­di­yo­lo­ğu Dr. Step­hen Da­ni­els, ek­ran ba­şın­da faz­la va­kit ge­çir­me­nin, yük­sek ko­les­te­rol ve yük­sek kan ba­sın­cıy­la iliş­ki­li obe­zi­tey­le il­gi­si ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Da­ni­els, "Obe­zi­te gi­bi risk fak­tör­le­ri, ço­cuk­luk ça­ğın­da rol oy­na­dı­ğı ka­dar ye­tiş­kin­lik­te de de­vam et­me eği­li­min­de­dir." açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. 

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER