Çorum’a 154 sağlıkçı kadrosu

Ço­rum'a 154 yar­dım­cı sağ­lık per­so­ne­li kad­ro­su açıl­dı.

Çorum’a 154 sağlıkçı kadrosu

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan'ın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re, KPSS 2018/5 ÖSYM ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak ata­ma­ya esas ola­rak 154 yar­dım­cı sağ­lık per­so­ne­li kad­ro­su­nun açıl­ma­sı ke­sin­leş­ti. Baş­vu­ru­lar ÖSYM'nin in­ter­net ad­re­si üze­rin­den 4-11 Ha­zi­ran 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER