Kalp check-up’ı hayat kurtarıyor

Kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­nın dün­ya ge­ne­lin­de ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da ilk sı­ra­da yer al­ma­sın­dan do­la­yı, dü­zen­li ara­lık­lar­la yap­tı­rı­lan kalp check-up’ı sa­ye­sin­de, ani ölü­me yol aça­bi­le­cek so­run­lar ön­ce­den gö­rü­le­bi­le­cek.

Kalp check-up’ı hayat kurtarıyor

Kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­nın dün­ya ge­ne­lin­de ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da ilk sı­ra­da yer al­ma­sın­dan do­la­yı, dü­zen­li ara­lık­lar­la yap­tı­rı­lan kalp check-up’ı sa­ye­sin­de, ani ölü­me yol aça­bi­le­cek so­run­lar ön­ce­den gö­rü­le­bi­le­cek.
Ya­kın Do­ğu Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Da­lı Uz­ma­nı Yrd. Doç. Dr. Ha­ti­ce Ke­mal, kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­nın dün­ya­da ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da ilk sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı, bu ne­den­le dü­zen­li ara­lık­lar­la yap­tı­rı­la­cak kalp check-up’ı sa­ye­sin­de, ani ölü­me yol aça­bi­le­cek so­run­la­rın ön­le­ne­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.


Kalp da­mar has­ta­lık­la­rı ne­de­niy­le ge­len ölüm­ler ilk sı­ra­da
Kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­nın dün­ya­da ölüm ne­den­le­ri ara­sın­da bi­rin­ci sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı söy­le­yen Ke­mal, bir­çok kalp da­mar has­ta­lı­ğı­nın er­ken ta­nı ve ya­şam şek­li de­ği­şik­li­ği ile kon­trol al­tı­na alı­na­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.  Dü­zen­li check- up yap­tır­ma­nın er­ken ta­nı­da­ki öne­mi­ne de­ği­nen Ke­mal, kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­nın er­kek­ler­de ka­dın­la­ra gö­re da­ha er­ken yaş­ta or­ta­ya çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “Bu sık­lık özel­lik­le er­kek has­ta­la­rın kırk­lı yaş­la­rın­dan iti­ba­ren ar­tı­yor. Ka­dın­lar­da ise me­no­poz son­ra­sı be­lir­gin risk ar­tı­şı gö­zü­kü­yor.  Ai­le­sin­de er­ken yaş­ta kalp has­ta­lı­ğı­na bağ­lı ölüm ve­ya ne­de­ni bi­lin­me­yen ani ka­yıp­lar ya­şa­yan ki­şi­ler, kalp da­mar has­ta­lık­la­rı açı­sın­dan da­ha yük­sek risk al­tın­da.  Bu ve ben­ze­ri ne­den­ler­le kırk yaş son­ra­sı her­ke­sin en az yıl­da bir kez kalp has­ta­lık­la­rı açı­sın­dan check-up yap­tır­ma­sı ge­re­ki­yor.”

 

“Kalp check-up’ı ani ölü­me yol aça­bi­le­cek so­run­la­rı tes­pit edi­yor.”
Kalp check-up’ı yap­tı­rır­ken mut­la­ka kan şe­ke­ri, ko­les­te­rol, böb­rek ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı­nın da kon­trol edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Ke­mal, ki­şi­nin fi­zik­sel kı­sıt­lı­lı­ğı ol­ma­dı­ğı sü­re­ce efor tes­ti­nin de uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.  Efor tes­ti­nin ki­şi­le­rin kalp da­mar has­ta­lık­la­rı ve fi­zik­sel ka­pa­si­te­si­ni öğ­ren­me­si açı­sın­dan önem­li bir uy­gu­la­ma ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ke­mal, kalp check-up’la­rın­da her has­ta­ya, kalp rit­mi­ni gös­te­ren EKG çe­kil­me­si ge­rek­ti­ği­ni de söy­le­ye­rek şun­la­rı ek­le­di: “Kalp check-up’la­rın­da nor­ma­lin dı­şın­da, do­ğuş­tan ve­ya son­ra­dan ge­li­şen, fark­lı yaş grup­la­rın­da ha­ya­tı teh­dit eden ve ya­şam ka­li­te­si­ni bo­zan ri­tim bo­zuk­luk­la­rı tes­pit edi­le­bi­li­yor.  Mut­la­ka kalp ul­tra­so­nog­ra­fi­si ola­rak bi­li­nen eko­kar­di­yog­ra­fi­nin ya­pıl­ma­sı önem­li­dir. Eko­kar­di­yog­ra­fi­de kalp ka­pak has­ta­lık­la­rı, kalp de­lik­le­ri, do­ğum­sal kalp has­ta­lık­la­rı, kalp ka­sıl­ma bo­zuk­lu­ğu, kalp boş­luk­la­rın­da bü­yü­me olup ol­ma­dı­ğı ve aort has­ta­lık­la­rı ay­rın­tı­lı ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir.  Check-up sa­ye­sin­de, ani ölü­me yol aça­bi­le­cek, kalp ya­pı­sın­da do­ğum­sal kay­nak­lı bir ra­hat­sız­lık olup ol­ma­dı­ğı an­la­şı­la­bi­lir, kalp da­mar­la­rın­da er­ken yaş­ta olu­şa­bi­le­cek bir tı­ka­nık­lık, ai­le­sel ko­les­te­rol yük­sek­li­ği, şe­ker has­ta­lı­ğı var­lı­ğı ve kon­trol al­tın­da olup ol­ma­dı­ğı, da­mar için­de pıh­tı olu­şu­mu­na yat­kın­lık ya­pan bir du­ru­mun mev­cut olup ol­ma­dı­ğı gi­bi önem­li so­ru­la­rın ya­nıt­la­rı alı­na­bi­lir.

 

Spor­cu­lar da kalp check- up’ı yap­tır­ma­lı”
Check-up so­nuç­la­rı nor­mal olan ki­şi­le­rin kırk ya­şı­na ka­dar check-up’ı beş yıl­da bir yap­tır­ma­sı­nın ye­ter­li ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Yrd. Doç. Dr. Ke­mal, kırk ya­şın­dan son­ra kalp da­mar has­ta­lı­ğı açı­sın­dan risk fak­tö­rü ta­şı­yan, ai­le­sin­de ve bi­rin­ci de­re­ce ak­ra­ba­la­rın­da kalp has­ta­lı­ğı olan, si­ga­ra içen, şe­ker has­ta­lı­ğı bu­lu­nan, tan­si­yon ve ko­les­te­rol yük­sek­li­ği olan ki­şi­le­rin check-up’ ı yıl­da bir kez yap­tır­ma­la­rı­nın öne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek: “ Top­lu ta­şı­ma araç­la­rı kul­la­nan­lar, pi­lot­lar, cer­rah­lar, yö­ne­ti­ci­ler de yıl­lık check-up prog­ram­la­rı­na da­hil ol­ma­lı­dır.  Spo­ra ye­ni baş­la­yan ki­şi­ler­le ak­tif spor ya­pan ki­şi­le­rin ve pro­fes­yo­nel spor­cu­la­rın da be­lir­li ara­lık­lar­la check- up yap­tır­ma­la­rı ge­re­kir” de­di. (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER