Türk hekim ağız sağlığı için 'borlu' gargara üretti

Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Hak­kı, diş kli­nik­le­rin­de te­da­vi sü­re­cin­de, gün­lük ha­yat­ta ise ağ­zı bak­te­ri­ler­den arın­dır­mak için kul­la­nı­lan it­hal ağız gar­ga­ra­la­rı­na al­ter­na­tif ola­rak "bor" içe­rik­li gar­ga­ra üret­ti.

Türk hekim ağız sağlığı için 'borlu' gargara üretti

Sel­çuk Üni­ver­si­te­si (SÜ) Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Se­ma Hak­kı, an­ti­bak­te­ri­yel özel­li­ği do­la­yı­sıy­la da­ha çok diş te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan it­hal ağız gar­ga­ra­la­rı­na al­ter­na­tif ola­rak "bor" içe­rik­li gar­ga­ra ge­liş­tir­di.

SÜ'de 2006 yı­lın­dan bu ya­na bo­rik asi­din sağ­lık açı­sın­dan fay­da­la­rı­na iliş­kin araş­tır­ma ya­pan Prof. Dr. Se­ma Hak­kı, bo­rik asi­di an­ti­bak­te­ri­yel özel­li­ği do­la­yı­sıy­la gar­ga­ra ola­rak bi­li­nen ağız çal­ka­la­ma su­yu ya­pı­mı için kul­lan­ma­ya ka­rar ver­di.
Çe­şit­li test­le­rin ar­dın­dan bor mad­de­si kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan gar­ga­ra­nın, an­ti­bak­te­ri­yel özel­li­ği ol­du­ğu­nu ve hüc­re­le­rin can­lı­lı­ğı­nı azalt­ma­dı­ğı­nı tes­pit eden Hak­kı, yap­tı­ğı baş­vu­ru­lar so­nu­cun­da bu­luş için hem Tür­ki­ye'de hem ABD'de pa­tent al­dı.
Prof. Dr. Hak­kı, AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 2006 yı­lın­da Ulu­sal Bor Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü'ne (BO­REN) sun­du­ğu pro­je­nin ka­bul edil­me­siy­le bor­la il­gi­len­me­ye baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

Dün­ya re­zerv­le­ri­nin yüz­de 70'i Tür­ki­ye'de olan bo­run önem­li ve ha­ya­ti bir ele­ment ol­du­ğu­nu be­lir­ten Hak­kı, "Bir dö­nem, yurt dı­şın­da 'Bor sağ­lı­ğa za­rar­lı­dır' gi­bi ka­ra­la­ma­lar ya­pıl­ma­ya baş­lan­mış­tı. Biz de mil­li duy­gu­lar­la bo­run ke­mik hüc­re­le­ri üze­rin­de olum­lu et­ki­si­ne da­ir ça­lış­ma­lar yap­ma­ya ka­rar ver­dik." de­di.

Pro­je kap­sa­mın­da yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­lar­da, bor mad­de­si­nin ke­mik hüc­re­le­ri üze­rin­de­ki olum­lu et­ki­si­ni tes­pit et­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Hak­kı, şun­la­rı kay­det­ti:
"Araş­tır­dık­ça bo­run ay­nı za­man­da an­ti­bak­te­ri­yel ol­du­ğu­nu, an­ti­enf­la­ma­tu­ar (il­ti­hap­la sa­va­şan) ol­du­ğu­nu gör­dük. 'Hem an­ti­enf­la­ma­tu­ar hem de an­ti­bak­te­ri­yel özel­li­ği olan bir ele­men­tal so­lüs­yo­nu kul­lan­sak na­sıl bir et­ki olur?' di­ye dü­şün­dü­ğü­müz­de, bo­rik asit içe­ren ağız gar­ga­ra­sı fik­ri or­ta­ya çık­tı. Bu­nun­la il­gi­li ön ça­lış­ma­lar yap­tık. 'Kul­la­na­ca­ğı­mız so­lüs­yon hüc­re­ler için tok­sik mi, her­han­gi bir yan et­ki­si var mı' ön­ce on­la­rı test et­tik. Tüm test­le­ri­miz­den olum­lu so­nuç alın­ca bor içe­ren gar­ga­ra­yı üret­tik." 

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER