Amatörler malzemelerine kavuştu

İl Özel İdaresi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu üyesi kulüplere alınan yaklaşık 100 bin liralık malzeme dün düzenlenen törenle dağıtıldı. Ligleri önce başlayacak ve katılacağını bildiren 16 kulübün malzemeleri sahiplerine verilirken diğer 14 kulübün malzemesi ise ligleri başlamadan önce teslim edilecek.

Amatörler malzemelerine kavuştu

HALİL ÖZTÜRK

İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan Ço­rum Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri’ne alı­nan mal­ze­me­ler dün dü­zen­le­nen tö­ren­le da­ğı­tıl­dı. Tev­fik Kış Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen mal­ze­me da­ğı­tım tö­re­ni­ne Va­li Yar­dım­cı­sı Ay­han Öz­kan, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Ay­lar, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Mü­dü­rü Yah­ya Ço­ban, AK Par­ti İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yu­suf Ah­lat­çı, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile mal­ze­me tes­lim edi­le­cek 16 ku­lü­bün tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı­lar.


Tö­ren­de ilk ko­nuş­ma­yı ya­pan Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, her yıl ama­tör­le­re İl Özel İda­re büt­çe­sin­den ay­rı­lan öde­nek­ten alı­nan mal­ze­me­le­rin can su­yu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek bu­na bu yıl Be­le­di­ye ve Ge­nel Mü­dür­lük des­te­ği­nin­de ek­len­di­ği­ni be­lir­te­rek bu kat­kı­ya des­tek ve­ren İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya ve tüm mec­lis üye­le­ri­ne te­şek­kür et­ti.


Da­ha son­ra pro­to­kol üye­le­ri­nin ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan mal­ze­me da­ğı­tı­mı­na ge­çil­di. Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan lig­le­ri baş­la­ya­cak olan ve ka­tı­la­cak­la­rı­nı bil­di­ren 16 ku­lü­be alı­nan mal­ze­me­ler da­vet­li­ler ta­ra­fın­dan tes­lim edil­di. 30 ku­lü­be alı­nan mal­ze­me­ler di­ğer ku­lüp­le­re ise lig­le­ri baş­la­ma­dan ön­ce da­ğı­tı­la­cak.


Da­ğı­tı­lan mal­ze­me­ler için­de ku­lüp­le­re 20’şer adet yağ­mur­luk, ayak­ka­bı, tek­me­lik, toz­luk, ka­le­ci mal­ze­me­le­ri ile iki maç on adet ise an­tren­man to­pu bu­lu­nu­yor. Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri­ne bu yıl alı­nan mal­ze­me­nin top­lam de­ğe­ri ise 100 bin li­ra ci­va­rın­da ol­du.


Mal­ze­me­le­ri­ni alan ku­lüp­ler şun­lar: Ala­ca Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, Ba­yat Be­le­di­ye Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü, Os­man­cık Be­le­di­yes­por, İs­ki­lip­gü­cü, İs­ki­lips­por, İşit­me En­gel­li­ler Spor Ku­lü­bü, Hi­tit İşit­me En­gel­li­ler Spor Ku­lü­bü, Çi­men­tos­por, İl Özel İda­re­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü, H.E.Kül­türs­por, Genç­ler­bir­li­ği, Mi­mar­si­nan Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü, Eti Li­se­si Genç­liks­por, Os­man­cık­gü­cü ve Ço­rum Be­le­di­yes­por.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER