Atıcılar Türkiye üçüncüsü

Kocaeli’nde yapılan Doupla Trap Türkiye Şampiyonası’nda Çorumlu sporculardan Yunus Emre Güneş yıldız erkeklerde Ceren Özkaya ise genç bayanlarda altın madalya kazanırken takım halinde ise Çorum üçüncülük kupasını aldı.

Atıcılar Türkiye üçüncüsü

MU­RAT KA­RA­SU

Ko­ca­eli’nde ya­pı­lan Do­up­le Trap Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum ta­kım ha­lin­de üçün­cü­lük ku­pa­sı­nı alır­ken fer­di ola­rak iki bi­rin­ci­lik ka­zan­dı.

12-13 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Ko­ca­eli’nde ya­pı­lan Do­up­la Trap Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum ta­kı­mı bü­yük er­kek­ler­de Ce­lal Taş­de­len, Fik­ret Sin ve Re­cai Ve­li­oğ­lu ile mü­ca­de­le et­ti ve ya­pı­lan ya­rış­lar so­nun­da Ço­rum ta­kım ha­lin­de üçün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

Şam­pi­yo­na­da genç ba­yan­lar­da mü­ca­de­le eden Ce­ren Öz­ka­ya Tür­ki­ye bi­rin­ci­si ola­rak al­tın ma­dal­ya ka­za­nır­ken genç er­kek­ler­de ya­rı­şan spor­cu­muz Yu­nus Em­re Gü­neş de bi­rin­ci ola­rak ikin­ci al­tın ma­dal­ya­yı Ço­rum adı­na ka­za­nan isim ol­du.
Atı­cı­lık İl Tem­sil­ci­si Ce­lal Taş­de­len çok zor şart­lar al­tın­da ça­lış­ma­la­rı­na kar­şın spor­cu­la­rın el­de et­ti­ği de­re­ce­le­rin son de­re­ce an­lam­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Mo­dern bir atış po­li­go­nu­muz ol­ma­ma­sı­na kar­şın el­de edi­len bu ba­şa­rı­lar son de­re­ce an­lam­lı. Bu ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı spor­cu­la­rı­mı kut­lu­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER