Badminton’da üç sporcumuz daha milli takımda

Çorum Belediyespor’un beş sporcusunun ardından Yazıçarşı Gençlik ve Kültürspor’dan üç sporcu daha 20-23 Eylül’de Ankara’da yapılacak Uluslararası Turnuva’da milli formayı giyecek. Yazıçarşı Gençlikspor’dan Mervenur Yetişgen ve Cerennaz Balcı ve HE Kültürspor’dan Esma Dilekçi bu turnuvada müadele edecekler.

Badminton’da üç  sporcumuz daha milli takımda

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum’dan üç Bad­min­ton­cu da­ha Ulus­la­ra­ra­sı Bad­min­ton Tur­nu­va­sın­da mil­li for­ma­yı gi­ye­cek­ler. Geç­ti­ği­miz haf­ta için­de An­ka­ra’da ya­pı­lan 15 Yaş Al­tı Tür­ki­ye Bad­min­ton Şamp­yo­na­sı’nda mü­ca­de­le eden Ya­zı­çar­şı Genç­liks­por Ku­lü­bü spor­cu­su Ce­ren­naz Bal­cı mil­li ta­kı­ma gir­me­ye hak ka­zan­dı.
Ay­nı tur­nu­va­da da­ha ön­ce­de mil­li ta­kım for­ma­sı­nı gi­yen Ya­zı­çar­şı Genç­liks­por’dan Mer­ve­nur Ye­tiş­gen ile HE Kül­türs­por’dan Es­me Di­lek­çi’de 20-23 Ey­lül ta­rih­le­rin­de An­ka­ra’da ya­pı­la­cak olan 17 Yaş Al­tı Ulus­la­ra­ra­sı Bad­min­ton Tur­nu­va­sın­da mil­li for­ma­yı gi­ye­cek­ler.
Ku­lüp an­tre­nö­rü Bay­ram Ay­dın, spor­cu­la­rı­nın mil­li ta­kım dü­ze­yin­de yük­sel­me­le­ri­nin se­vin­ci­ni ya­şa­dık­la­rı­nı amaç­la­rı­nın bu spor­cu­la­ra ye­ni­le­ri­ni ek­le­mek ve Ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma­lar­da da Ço­rum’u ve ül­ke­le­ri­ni en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.
An­ka­ra’da ya­pı­la­cak olan Ulus­la­ra­ra­sı Tur­nu­va­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan Hil­mi­can Şim­şek, Ce­ren Öz­de­mir, Mus­ta­fa Ar­kan, Sü­mey­ye Er­kuş ve Meh­met Can Tö­re­miş ile bir­lik­te bu üç spor­cu­mu­zun­da ka­tı­lı­mı ile mil­li for­ma­yı gi­ye­cek Ço­rum­lu spor­cu sa­yı­sı se­ki­ze yük­sel­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER