Balaban’dan Osmaniye Emniyeti’ne teşekkür

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban, Os­ma­ni­ye Em­ni­ye­ti’ne te­şek­kür et­ti.

Balaban’dan Osmaniye Emniyeti’ne teşekkür

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban, Os­ma­ni­ye Em­ni­ye­ti’ne te­şek­kür et­ti. Baş­kan Ömer Ba­la­ban, sos­yal med­ya üze­rin­den ya­pı­lan olum­suz pay­la­şım­la­ra  rağ­men maç­ta en ufak bir olum­suz­luk ya­şan­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Sos­yal med­ya üze­rin­den ya­pı­lan tüm teh­dit­le­re kar­şın ge­rek maç ön­ce­si ge­rek maç sı­ra­sın­da ge­rek­se maç­tan son­ra en ufak bir so­run ya­şa­ma­dık.
Os­ma­ni­ye il sı­nır­la­rı içi­ne gir­di­ği­miz an­dan iti­ba­ren ka­fi­le­miz ile ya­kın­dan il­gi­le­nen ve en üst dü­zey­de gü­ven­li­ği­mi­zin sağ­lan­ma­sı­na kat­kı­sı olan baş­ta İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man’a ve di­ğen tüm per­so­ne­li­ne gös­ter­dik­le­ri has­sa­si­yet­ten do­la­yı te­şek­kür edi­yo­ruz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER