Barış Boyar ve sporcularından gurur veren bir başarı daha

Çorum Belediyesi Gençlikspor Badminton takımından Ceren Özdemir ve Hilmican Şimşek teklerde ve karışık çiftlerde ikişer üçüncülük kazandı ve Balkan Şampiyonası’nda milli formayı giymeye hak kazandılar. Antrenör Barış Boyar ise Federasyon tarafından Türkiye’nin en başarılı 5. antrenörü olarak seçildi.

Barış Boyar ve sporcularından gurur veren bir başarı daha

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Bad­min­ton’da Ba­rış Bo­şar ve eki­bin­den bir ba­şa­rı da­ha. An­ka­ra’da ya­pı­lan 17 Yaş Al­tı Tür­ki­ye Bad­min­ton da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’un iki spor­cu üç bronz ma­dal­ya ka­za­na­rak Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li for­ma­yı giy­me­ye hak ka­zan­dı­lar. Ay­rı­ca Ba­rış Bo­yar Tür­ki­ye’nin en ba­şa­rı­lı beş an­tre­nö­rün­den bi­ri­si se­çil­di.
4-8 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra’da ya­pı­lan 17 Yaş Al­tı Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda 700 ci­va­rın­da spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ku­lü.bü spor­cu­la­rın­dan Hil­mi Can Şim­şek tek er­kek­ler­de Ce­ren Öz­de­mir ise tek ba­yan­lar ka­te­go­ri­le­rin­de Tür­ki­ye üçün­cü­sü ola­rak kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şar­dı­lar. Ay­rı­ca Şim­şek ve Öz­de­mir ka­rı­şık çift­ler ka­te­go­ri­sin­de de üçün­cü ola­rak şam­pi­yo­na­yı iki­şer bronz ma­dal­ya ile ka­pat­tı­lar.
Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı­nı iki­şer bronz ma­dal­ya ile ka­pa­tan Hil­mi­can Şim­şek ve Ce­ren Öz­de­mir 17-19 Ağus­tos ta­rih­le­ri ara­sın­da Sır­bis­tan’ın No­vi­sad şeh­rin­de ya­pı­la­cak olan 17 Yaş Al­tı Bal­kan Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li for­ma­yı giy­me­ye hak ka­zan­dı­lar.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ve mil­li ta­kım an­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar, Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda mü­ca­de­le eden iki spor­cu­su­nun mil­li ta­kı­ma se­çil­me­sin­den do­la­yı son de­re­ce mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek bu ba­şa­rı­da eme­ği bu­lu­nan an­tre­nör ar­ka­daş­la­rı Bu­rak Kö­se ve Eren Mu­rat Gün­gör’ü teb­rik et­ti. Bo­yar ay­rı­ca ken­di­le­ri­ne her za­man des­tek olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Be­le­di­ye Spor Mü­dü­rü ve Ku­lüp Baş­ka­nı Na­dir So­lak, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Mu­rat Öz­me­kik ve Ge­nel Sek­re­ter Ha­ya­ti Kı­sa­cık’a şah­sı ve eki­bi adı­na te­şek­kür et­ti.
Ba­rış Bo­yar en 
ba­şa­rı­lı 5. an­tre­nör
Öte yan­dan Tür­ki­ye Bad­min­ton Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Bad­min­ton an­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar en ba­şa­rı­lı be­şin­ci an­tre­nör se­çil­di. 17 Yaş Al­tı Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda iki spor­cu­su­nu­da mil­li ta­kı­ma gön­der­me­yi ba­şa­ra ve geç­miş­te­ki ba­şa­rı­la­rı ile bir­lik­te de­ğer­len­di­ri­len Ba­rış Bo­yar Fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan en ba­şa­rı­lı be­şin­ci an­tre­nör ola­rak se­çil­di ve ödü­le la­yık gö­rül­dü. Ba­rış Bo­yar bu ba­şa­rı­nın eki­bi­nin ese­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek kat­kı­da bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür et­ti.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Na­dir So­lak ise Ba­rış Bo­yar’ın şan­sın­da tüm eki­bi­ni kut­la­dı ve ku­lüp ola­rak Tür­ki­ye 4. sü ol­ma­yı ba­şa­ran ta­kı­mı, en iyi be­şin­ci an­tre­nör ol­ma­ya hak ka­za­nan Bo­yar’ı teb­rik et­ti ve bu ba­şa­rı­la­rın ar­ta­rak de­vam et­me­si­ni di­le­di.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 09:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER