Başkan Zeki Gül’den Demirören’e taziye ziyareti

Belediye Başkanı Zeki Gül, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Demiröeren, tesislerin açılışına katılamadı için üzüntülerini dile getirdi ve en kısa sürede Çorum’u ziyaret edeceğini söyledi.

Başkan Zeki Gül’den Demirören’e taziye ziyareti

HA­RUN AK­KA­YA
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’e ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Geç­ti­ği­miz ay için­de ba­ba­sı­nı kay­be­den Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’i Ri­va Ha­san Do­ğan Mil­li Ta­kım­lar Kamp ve Eği­tim Mer­ke­zi’nde zi­ya­ret eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül Yö­ne­tim ve İc­ra Ku­ru­lu üye­le­ri Cen­giz Zül­fi­ka­roğ­lu ve Ali Düş­mez ile de gö­rüş­tü.


Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Baş­kan Ze­ki Gül, Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’e baş­sağ­lı­ğı di­le­di. Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­eren ise zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por te­sis­le­ri­nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tı­la­ma­dı­ğı için çok üz­gün ol­du­ğu­nu be­lir­ten De­mi­rö­ren, sek­re­te­ri­ne ta­li­mat ve­re­rek prog­ram uy­gun bir ta­rih­te Ço­rum’u zi­ya­re­ti­ni koy­ma­sı­nı söy­le­di.


Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ise Fut­bol Fe­de­ras­yon’u Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’i Ço­rum’da mi­sa­fir et­mek­ten du­ya­cak­la­rı mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di.


Gö­rüş­me so­nun­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, özel­lik­le 2. ve 3. lig Ku­lüp­ler Bir­li­ği yö­ne­ti­min­de yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler­den son­ra çok sı­cak bir dost­luk kur­duk­la­rı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’e ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­ğu­nu ay­rı­ca ili­miz­de­ki te­sis­ler hak­kın­da da bil­gi­ler ver­di­ği­ni be­lir­te­rek ‘Önü­müz­de­ki gün­ler­de baş­ka­nı­mı­zı Ço­rum’da mi­sa­fir ede­ce­ğiz ve te­sis­le­ri­mi­zi gez­di­re­ce­ğiz’ de­di,

YORUM EKLE
YORUMLAR
emre emre
emre emre - 4 yıl Önce

gelseydi üzülmezdi bu saaatten sonra gelirse kimsede mutlu olmaz tekrar üzülmemek için gelmemesi daha sağlıklı olur kaatimce

SIRADAKİ HABER