Beş gençten ilk profesyonel imza

Çorum Belediyespor’da beş genç ilk profesyonel imzaları attılar. Göztepe’den kaleci Doğukan Özçimen ve Kerem Pala ile üçer yıllık sözleşme imzalanırken Çorum Belediyespor U 19 takımından Hacı Ömer Uzan, Muhammed Çoban ve Kültürspor’dan kaleci Hasan Perişan ile ise beşer yıllık sözleşme imzalandı.

Beş gençten ilk profesyonel imza

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da genç­ler ilk pro­fes­yo­nel im­za­la­rı­nı at­tı­lar. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın se­zon ba­şın­da de­nen­mek üze­re ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra baş­la­yan isim­ler­den Tek­nik He­yet ta­ra­fın­dan onay ve­ri­len beş genç dün res­mi im­za­yı at­tı­lar ve ilk pro­fes­yo­nel li­sans­la­rı çık­tı.

Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın Göz­te­pe’den ka­le­ci Do­ğu­kan Öz­çi­men ve Ke­rem Pa­la ile üçer yıl­lık söz­leş­me im­za­la­nır­ken Ço­rum Be­le­di­yes­por U 19 ta­kı­mın­dan Ha­cı Ömer Uzan, Mu­ham­med Ço­ban ve Kül­türs­por’dan ka­le­ci Ha­san Pe­ri­şan ile ise be­şer yıl­lık söz­leş­me im­za­lan­dı.

Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı’nın ka­tı­lı­mı ile ilk pro­fes­yo­nel im­za­la­rı­nı atan genç­le­rin son de­re­ce he­ya­can­lı ol­duk­la­rı göz­len­di. Tat­lı, yö­ne­tim ola­rak bir yan­dan ken­di­le­ri­ni he­de­fe gö­tü­re­cek kad­ro­yu oluş­tur­ma­ya ça­lı­şır­ken di­ğer yan­dan da ku­lü­be ge­le­cek yıl­lar­da hiz­met ve­re­cek genç­le­ri kad­ro­la­rı­na kat­tık­la­rı­nı söy­le­di. Beş gen­cin­de ile­ri­de iyi bi­rer pro­fes­yo­nel ola­rak Ço­rum Be­le­di­yes­por’a uzun yıl­lar hiz­met ve­re­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı be­lir­ten Tat­lı genç­le­re an­laş­ma­la­rın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER