Bocce takımı 1. Lig’de

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Boc­ce ta­kı­mı 1. li­ge yük­sel­di.

Bocce takımı 1. Lig’de

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Boc­ce ta­kı­mı 1. li­ge yük­sel­di. 29 Mart ile 1 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da An­tal­ya Ke­mer’de ya­pı­lan Tür­ki­ye Boc­ce 2. Lig Etap mü­sa­ba­ka­la­rı so­nun­da şam­pi­yon olan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ta­kı­mı 1. li­ge yük­sel­me­yi ba­şar­dı.

Ha­kan Çı­tak. Meh­met Yal­çın, Me­li­ke Çe­le­bi ve Ül­kü Şa­hin’den olu­şan kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por 22 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği 2. lig­de oy­na­dı­ğı beş ma­çı­da ka­za­na­rak 19 pu­an­la şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nır­ken Ha­cet­te­pe ta­kı­mı 18 pu­an­la ikin­ci Türk­gü­cü Ül­küs­por ise 17 pu­an­la üçü­nü ol­du. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ta­kı­mı bu ba­şa­rı­sı­nı ile önü­müz­de­ki se­zon­da 1. lig­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.

Son etap maç­la­rı­nın ar­dın­dan de­re­ce­ye gi­ren ku­lüp­le­rin ku­pa spor­cu­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nı  Tür­ki­ye Boc­ce, Bow­ling ve Dart Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ah­met Re­cep Tek­can, baş­kan ve­ki­li Mut­lu Türk­men, as­baş­kan Fa­ik Kap­sız, tek­nik ku­rul üye­si Er­dal Buy­ruk ve An­tal­ya İl Tem­sil­ci­si Yağ­mur Uzun ta­ra­fın­dan ve­ril­di.

Boc­ce Bow­ling ve Dart İl Tem­sil­ci­si ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por an­tre­nö­rü Ha­kan Çı­tak bu se­zon ka­tıl­dık­la­rı lig­de gös­ter­dik­le­ri per­for­mans­tan do­la­yı spor­cu­la­rı­nı kut­la­dı ve ken­di­le­ri­ne her za­man bü­yük des­tek ve­ren Ku­lüp Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER