Boyar’lı Osmancık Mehmet Akif Türkiye Şampiyonu

Barış Boyar yönetiminde Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Badminton Küçük erkek takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Elazığ’da yapılan finallerde 19 rakibini geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu takımı Mehmet Can Töremiş, Furkan Yedekçi, Haşim Kılıç, Mehmet Efe Us ve Mehmet Ulaş Uzun’dan oluştu. Geçtiğimiz yıllarda da ulusal ve ulaslararası şampiyonalara damga vuran Barış Boyar yeni oluşturduğu kadro ile önümüzdeki yıllar için yine büyük başarıların mesajını verdi.

Boyar’lı Osmancık Mehmet Akif Türkiye Şampiyonu

HALİL ÖZTÜRK

Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu kü­çük er­kek­ler Bad­min­ton’da Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı. An­tre­nör Ba­rış Bo­yar’ın Os­man­cık il­çe­sin­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ile geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ka­zan­dır­dı­ğı Tür­ki­ye Şam­pi­yon­luk­la­rı­na ye­ni bir je­ne­ras­yon ile kü­çük­ler­den baş­la­dı.
Meh­met Can Tö­re­miş, Fur­kan Ye­dek­çi, Ha­şim Kı­lıç, Meh­met Efe Us ve Meh­met Ulaş Uzun’dan olu­şan kad­ro­su ile Ela­zığ’da 17-19 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de ya­pı­lan Okul­lu Kü­çük­ler Bad­min­ton Tür­kiy fi­nal­le­rin­de Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu D gru­bun­da yer al­dı.

Grup­ta ilk ma­çın­da Ada­na Meh­met Adil İkiz Or­ta­oku­lu­nu 5-0, Ma­ni­sa Se­len­di Üç Ey­lül Or­ta­oku­lu­nu 4-1, Bat­man Sel­çuk­lu Or­ta­oku­lu’nu 5-0 ye­nen Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy grup­tan bi­rin­ci ola­rak çey­rek fi­nal gru­bu­na yük­sel­di.

Tem­sil­ci­miz çey­rek fi­nal gru­bun­da ise Bat­man Sel­çuk­lu Or­ta­oku­lu­nu 3-2, Di­yar­ba­kır Li­ce Ay­şe Top­rak’ı ve An­ka­ra Sü­hen­dan Kürk­çü Or­ta­oku­lu’nu 5-0 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ma­çın­da An­ka­ra Mil­li Eği­tim Vak­fı Ba­tı­kent Or­ta­oku­lu’nu da 3-0 ye­nen Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu fi­na­le yük­sel­di. 

Fi­nal ma­çın­da Bur­sa Kü­kürt­lü Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Or­ta­oku­lu ile kar­şı­la­şan Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Or­ta­oku­lu­nu 4-1 ye­ne­rek Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı.

Os­man­cık Meh­met Akif Er­soy Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ve Bad­min­ton An­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar, ye­ni oluş­tur­duk­la­rı spor­cu­la­rın el­de et­ti­ği bu ba­şa­rı­nın ge­le­cek adı­na son de­re­ce umut ve­ri­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bo­yar, bu ça­lış­ma­la­rı ya­pa­ken ken­di­le­ri­ne hiç bir za­man des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak ve Okul Mü­dü­rü Se­fa Ka­ya­lı’ya çok te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER