‘Bu takım ligte kalacak

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol ta­kı­mı an­tre­nö­rü Mus­ta­fa Öz­de­mir ye­ni­den bir ya­pı­lan­ma so­nu­cun­da bu se­zon ilk kez mü­ca­de­le et­tik­le­ri 1. lig­de ka­la­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

‘Bu takım ligte kalacak

YÜKSEL BASAR
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol ta­kı­mı an­tre­nö­rü Mus­ta­fa Öz­de­mir ye­ni­den bir ya­pı­lan­ma so­nu­cun­da bu se­zon ilk kez mü­ca­de­le et­tik­le­ri 1. lig­de ka­la­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Geç­ti­ği­miz haf­ta ta­kı­mın tek­nik so­rum­lu­su ola­rak gö­re­ve baş­la­yan Mus­ta­fa Öz­de­mir, ilk maç­ta Sol­hans­por dep­las­ma­nın­da ilk se­tin dı­şın­da ma­ça or­tak ol­duk­la­rı­nı an­cak ra­ki­bin çok et­ki­li ya­ban­cı spor­cu­su­nun ma­çı ta­kı­mı­na ta­şı­ma­yı ba­şar­dı­ğı­nı söy­le­di.
Ya­ban­cı­lar ile yol­lar ay­rıl­dı

Mus­ta­fa Öz­de­mir son oy­na­nan Sol­hans­por ma­çı­nın ar­dın­dan ta­kı­mın iki ya­ban­cı­sı Hum­me Jur­gen Specht ve Adam Krıs­tı­an Cso­ma ile per­for­mans­la­rı ne­de­ni ile an­laş­ma­lı ola­rak söz­leş­me­le­ri­ni kar­şı­lık­lı ola­rak fesh et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Ta­kı­mın ek­sik mev­ki­le­ri için ye­ni isim­ler ile gö­rüş­me­le­re baş­la­dık­la­rı­nı ve ha­zır olan bu isim­le­ri en kı­sa sü­re­de kad­ro­mu­za kat­mak için yö­ne­tim ile gö­rüş­me­le­ri­nin sür­dü­ğü­nü be­lir­ten an­tre­nör Mus­ta­fa Öz­de­mir ‘Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ve Ku­lüp Baş­ka­nı­mız ile bir­lik­te bu yıl çık­tı­ğı­mız 1. lig­de ka­lı­cı ol­mak için so­nu­na ka­dar mü­ca­de­le­mi­zi ve­re­ce­ğiz.
Grup­ta ta­kım­lar ara­sın­da­ki güç den­ge­si bir­bir­le­ri­ne çok ya­kın ve ka­lan haf­ta­lar­da ala­ca­ğı­mız ga­li­bi­yet­ler ile sı­ra­la­ma­da üst sı­ra­lar­da ken­di­mi­ze yer bu­la­ca­ğız. Bu haf­ta so­nu Bu­lan­cak ile ya­pa­ca­ğı­mız ma­çı ka­za­na­rak bu çı­kı­şı baş­lat­mak is­ti­yo­ruz’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 10:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER