Cami Çocuklarý ödüllerine kavuþtu

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Cami Çocukları Spor Oyunları ödül töreni ile sona erdi. Dört branşta 821 sporcunun mücadele ettiği spor oyunlarında kategorilerinde dereceye giren toplam 96 sporcuya madalya ve birer bisiklet hediye edildi.

Cami Çocuklarý ödüllerine kavuþtu

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­ye­si 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri da­ğı­tıl­dı. Bu yıl dört ka­te­go­ri­de dü­zen­le­nen Spor Oyun­la­rın­da ka­te­go­ri­le­rin­de ilk dört sı­ra­yı alan spor­cu­la­ra ma­dal­ya ve bi­sik­let he­di­ye edil­di.
Ak­şem­set­tin Ca­mi bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, İl Müf­tü­sü Dr.Ah­met Akın, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Yay­gın Din Eği­ti­mi Da­ire Baş­ka­nı Sa­li­ha Bil­giç, Di­ya­net-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ali Yıl­dız, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Na­dir So­lak,  Ma­sa Te­ni­si İl Tem­sil­ci­si Mus­ta­fa Ba­kan, Ço­rum Be­le­di­ye­si Te­sis­ler Mü­dü­rü Mah­mut Ya­ba­cı­oğ­lu, ta­kım tem­sil­ci­le­ri, spor­cu­lar ve ai­le­ler ka­tıl­dı
Ödül tö­re­ni Hı­dır­lık Ku­ran Kur­su öğ­ren­ci­le­rin­den Mu­ham­met Ya­şar Şa­hin’in Ku­ran’ı Ke­rim ti­la­vet ile baş­la­dı ar­dın­dan Hı­dır­lık Ku­ran Kur­su öğ­ren­ci­le­rin­den Emir­han Al­baş, Emir­han Ak­soy, Nu­man Uy­sal, Se­lim Can Cu­luk ve Meh­met Can Li­kit’ten olu­şan gru­bun ila­hi­le­ri ile de­vam et­ti. Da­ha son­ra pro­to­kol üye­le­ri­nin te­şek­kür ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ödül tö­re­ni­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ve­ki­li Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Yay­gın Din Eği­ti­mi Da­ire Baş­ka­nı Sa­li­ha Bil­giç, İl Müf­tü­sü Dr.Ah­met Akın ve Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer kı­sa bi­rer ko­nuş­ma ya­pa­rak bu or­ga­ni­ze­nin öne­mi­ne dik­kat çek­ti­ler ve önü­müz­de­ki yıl­lar­da da ar­ta­rak de­vam et­me­si­ni di­le­di­ler.
Bu yıl dört branş­ta­ki Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da dört branş­ta top­lam 821 öğ­ren­ci mü­ca­de­le et­ti. Ön­ce­ki gün oy­na­nan fi­nal ma­çı ile so­na eren fut­bol ile ta­mam­la­nan Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da ka­te­go­ri­le­rin­de ilk dört sı­ra­yı alan spor­cu­la­ra ma­dal­ya ile bir­lik­te bi­rer ma­dal­ya he­di­ye edil­di. Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan top­lam 96 bi­sik­let he­di­ye edil­di.
Ço­rum Be­le­di­ye­si 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da ka­te­go­ri­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ren ve ödül al­ma­ya hak ka­za­nan spor­cu­lar ve ca­mi­le­ri şöy­le:
SAT­RANÇ: 2007-2009 Do­ğum­lu Ba­yan­lar: 1. Elif Ka­ba­ca (Se­li­mi­ye), 2. Rü­mey­sa Gök­çe (Yö­rü­kev­ler Ku­ran Kur­su), 3. Şu­ra­nur Gök­çe (İlim Yay­ma), 4. Me­di­ne Yıl­maz (Yö­rü­kev­ler Ku­ran Kur­su. 2003-2006 do­ğum­lu er­kek­ler: 1. Fir­devs Öz­ka­ya (Yö­rü­kev­ler Ku­ran Kur­su), 2. Fat­ma Bey­za Baş (Tur­gus As­lan Ku­ran Kur­su), 3. Rü­mey­sa Kar­tal (Uhud Ca­mi), 4. Ze­li­ha Mert (Gü­la­bid Ca­mi).  2007-2009 do­ğum­lu er­kek­ler: 1. Oğuz­han Öz­dil­li (Fa­tih Sul­tan Meh­met Ca­mi), 2. Ze­ke­ri­ya Be­rat Şa­hin (HZ Ali Ca­mi), 3. Eb­rar La­yık (İlim Yay­ma). 4. Kay­ra Ir­mak (İlim Yay­ma). 2003-2006 do­ğum­lu­lar: 1. Ha­kan Yü­ce­türk (Hz. Ömer Ca­mi), 2. Ah­met Bo­ra Buz­ka­ya (Ga­ran­ti­ev­ler), 3. El­van Çe­le­bi Bi­çi­ci (İlim Yay­ma Ca­mi), 4. Ba­ki Bal­cı (Kev­ser Ca­mi).
MA­SA TE­Nİ­Sİ: 2007-2009 do­ğum­lu ba­yan­lar: 1. Es­ma­nur Dok­göz (Yö­rü­kev­ler Ku­ran Kur­su), 2. Ec­rin Boz (İlim Yay­ma Ca­mi), 3. Bey­za Sön­mez (Gü­la­bid), 4. Su­de­naz Tek­men (Gü­la­bid Ca­mi). 2003-2006 Ba­yan­lar: 1. Mer­ve Tö­ker (Yö­rü­kev­ler), 2. Fat­ma Ulu­pı­nar (İlim Yay­ma), 3. Yağ­mur Coş­kun (Tur­gut As­lan Ku­ran Kur­su), 4. Sa­tı Ka­ra­ağaç (Gü­la­bid). 2007-2009 er­kek­ler: 1. Meh­met Y. Ka­ra­kaş (Hz. İb­ra­him), 2. Eren Toz, 3, Os­man Ha­sır­cı,  4. En­ver Ünal (üçü­de Bu­ha­ra Ca­mi, 2003-2006 er­kek­ler 1. Ab­dul­ka­dir Say­dam (Ab­di­bey), 2. Nu­rul­lah Taş (Ga­ran­ti­ev­ler), Fur­kan Yıl­dı­rım (Ga­ran­ti­ev­ler), 4. Se­fa Bı­yık (Gü­la­bid),
DART: 2007-2009 do­ğum­lu ba­yan­lar: 1. Şu­ra­nur Gök­çe (İlim Yay­ma), 2. Fat­ma­nur Aş­gın (İlim Yay­ma), 3. Su­de­naz Tek­men (Gü­la­bid), 4. Ni­sa­nur Kö­se­şa­hin (Tur­gut As­lan Ku­ran Kur­su). 2003-2006 do­ğum­lu ba­yan­lar: 1. Rav­za­nur Da­ğıs­tan­lı (Kev­ser Ca­mi), 2. Bey­za­nur Ak­man (İmam Ha­tip), 3, Ha­ti­ce Tek­men (Gü­la­bid), 4. Fat­ma Mer­can (Yö­rü­kev­ler Ca­mi). 2007-2009 do­ğum­lu er­kek­ler: 1. Enes De­mir (Hic­ret Ca­mi), 2. Fu­at Ak­taş (İmam Ha­tip), 3. Meh­met Efe Taş­de­len (İlim Yay­ma), 4. Ege Ak­su (Em­re Ca­mi). 2003-2006 do­ğum­lu er­kek­ler: 1. So­ner Şen (Bi­nev­ler Ca­mi), 2. Ca­ner Dur­ka­ya (Hz, İb­ra­him Ca­mi), 3. Mu­ham­met Tir­ya­ki (İlim Yay­ma Ca­mi), 4. De­niz Bay­rak­tar (Em­re Ca­mi).
Fut­bol bran­şın­da ise Mi­mar Si­nan Ca­mi bi­rin­ci, İmam Ha­tip Ca­mi ikin­ci, İlim Yay­ma Ca­mi üçün­cü Kö­roğ­lu Ca­mi ise dör­dün­cü­lük ödü­lü­nün sa­hi­bi ol­du­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER