Çimentospor’dan 15 transfer

1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­luk he­de­fi ile se­zo­na ha­zır­la­nan Çi­men­tos­por kad­ro­su­nu ta­ma­men ye­ni­le­di.

Çimentospor’dan 15 transfer

HA­RUN AK­KA­YA
1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon­luk he­de­fi ile se­zo­na ha­zır­la­nan Çi­men­tos­por kad­ro­su­nu ta­ma­men ye­ni­le­di. Ye­şil be­yaz­lı ta­kım kad­ro­su­na 15 ta­ne tec­rü­be­li is­mi ka­ta­rak ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı an­tre­nör Men­de­res Özars­lan yö­ne­ti­min­de sür­dü­rü­yor.
Geç­ti­ği­miz se­zon ye­ni yö­ne­ti­min gö­re­ve gel­me­si­nin ar­dın­dan he­def bü­yü­ten Çi­men­tos­por ye­ni se­zon ön­ce­sin­de oluş­tur­du­ğu tec­rü­be­li kad­ro ile id­di­alı ha­zır­la­nı­yor. Ye­şil be­yaz­lı ta­kım Bur­sa Mil­lets­por’dan Fa­ruk Ka­ra­dağ, Sin­can Be­le­di­yes­por’dan Fur­kan Kıl­ba­ni, Ala­ca Be­le­di­yes­por’dan Fur­kan Akış, İl Özel İda­res­por’dan İs­ma­il Gül, Ana­murs­por’dan Fa­tih Ça­nak­cı, Eti Li­se­si Genç­liks­por’dan Buğ­ra Er­do­ğan, Ve­dat Aş­kan, Bi­lal Al­kan, Ulu­ka­vaks­por’dan Ka­dir Te­ril, Mer­zi­fons­por’dan Yu­nus Em­re Er­gin, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’dan Mu­rat Ba­şer­gün, Ba­yat Be­le­di­yes­por’dan Tun­cay Laf­çı ve Ci­hat Be­yaz, Os­man­cık Be­le­di­yes­por’dan Ser­hat Gök­şen ve se­zon ba­şın­da Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’dan ay­rı­lan tec­rü­be­li isim Ser­hat Gök­şen ile kad­ro­su­nu güç­len­dir­di.
Ta­kı­mın Tek­nik So­rum­lu­su Men­de­res Özars­lan yö­ne­ti­min be­lir­le­di­ği he­def doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. Kad­ro­la­rı­nı tec­rü­be­li ve ta­nı­dık­la­rı isim­ler ile güç­len­dir­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Özars­lan he­de­fe ula­şa­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ken­di­le­ri­ne bu or­ta­mı sağ­la­yan baş­kan ve yö­ne­ti­me te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER