Çorum Belediyesi Gençlikspor 3. Lig’de

Kastamonu’da yapılan 3. lige terfi müsabakalarında mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor bayan takımı tüm maçlarını set vermeden kazanarak şampiyon oldu ve 3. lige yükseldi. 18 takımın mücadele ettiği terfi müsabakalarında Çorum Belediyesi yeni kurduğu takımı ile 3. lige yükselme sevincini yaşadı.

Çorum Belediyesi Gençlikspor 3. Lig’de

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ba­yan ma­sa te­ni­si ta­kı­mı set ver­me­den na­mağ­lup şam­pi­yon ola­rak 3. li­ge yük­sel­me­yi ba­şar­dı.

Kas­ta­mo­nu’da 13-15 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan 3. li­ge yük­sel­me ter­fi mü­sa­ba­ka­la­rın­da ba­yan­lar­da 18 er­kek­ler­de ise 32 ta­kım mü­ca­de­le et­ti. Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan ter­fi mü­sa­ba­ka­la­rın­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ta­kı­mı Ne­vin Mut­lu, Ay­şe Ka­ra­bu­lut ve Alev Ol­gay’dan olu­şan kad­ro­su ile mü­ca­de­le et­ti.

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ba­yan ta­kı­mı 1. grup­ta Bar­tın Be­le­di­yes­por ile yer al­dı ve ra­ki­bi­ni 3-0 ye­ne­rek ana tab­lo­ya çık­tı. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ana Tab­lo’da­ki ilk ma­çın­da Ha­tay ASP ta­kı­mı­nı 3-0 ye­ne­rek yo­lu­na ka­yıp­sız de­vam et­ti. Sonr­ka­ki ma­çın­da Şe­hit Ha­kan Ka­bil Or­ta­oku­lu’nu ay­nı skor­la 3-0 ye­nen tem­sil­ci­miz ya­rı fi­nal ma­çın­da ise İs­ken­de­run Ve­te­ran kar­şı­sın­da da ra­ki­bi­ne set ver­me­di ve 3-0 ga­lip ay­rı­la­rak fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şan­dı.

Fi­nal­de ana tab­lo­da kar­şı­laş­tı­ğı Ha­tay ASP ta­kı­mı ile bu kez şam­pi­yon­luk için kar­şı­la­şan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ra­ki­bi­ni bu maç­ta­da set ver­me­den 3-0 ye­ne­rek tüm maç­la­rı­nı ay­nı skor­la ka­za­nıp ter­fi maç­la­rı­nı bi­rin­ci ola­rak ta­mam­la­dı ve önü­müz­de­ki se­zon 3. lig­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı. Ter­fi maç­la­rın­da İs­ken­de­run Ve­te­ran üçün­cü Is­par­tes ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER