Darısı şampiyonluk pozuna

Çorum Belediyespor 2018-2019 sezonuna görkemli bir tören ile merhaba dedi. Kırmızı Siyahlı camia açılış töreninde aynı dilekte bulundu. Darısı sezon sonunda şampiyonluk kutlaması oldu.

Darısı şampiyonluk pozuna

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zo­na pa­zar ak­şa­mı dü­zen­le­nen renk­li bir açı­lış tö­re­ni ile mer­ha­ba de­di. Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Stad’ın­da dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ni­ne da­vet­li­le­rin ve hal­kın il­gi­si­de hay­li yük­sek ol­du..
Se­zon açı­lış tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Gü­ler­yüz, MHP Ge­nel Sek­re­te­ri Ah­met Ka­şık, Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri tam kad­ro ka­tıl­dı­lar. Açı­lış tö­re­ni­ne ay­rı­ca Ço­rums­por’da gö­rev yap­mış es­ki yö­ne­ti­ci­ler ile ta­raf­tar­lar ka­tıl­dı­lar.


Tö­ren­de ilk ola­rak Ço­rums­por’da geç­miş yıl­lar­da for­ma giy­miş isim­ler­den ku­ru­lu ef­sa­na kad­ro ile Ço­rum Be­le­di­yes­por’un kad­ro­sun­da yer alan genç isim­ler­den ku­ru­lu kad­ro ile gös­te­ri ma­çı yap­tı.
Tö­ren da­ha son­ra ko­nuş­ma­lar ile de­vam et­ti. İlk ola­rak MHP Ge­nel Sek­re­te­ri Ka­şık ve CHP İl Baş­ka­nı Gü­ler­yüz Ço­rum Be­le­di­yes­por’a ba­şa­rı­lar di­le­yen ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­lar. Son ola­rak ise Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ko­nuş­tu.


Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ye­ni se­zon­da­ki yö­ne­ti­mi, tek­nik he­ye­ti, fut­bol­cu­la­rı ve ça­lı­şan­la­rı tek tek ta­raf­tar­la­ra ta­nı­tıl­dı. Bu ta­nı­tı­mın ar­dın­dan ise yö­ne­ti­ci ve fut­bol­cu­lar ta­ra­fın­dan ta­raf­tar­la­ra kaş­kol da­ğı­tıl­dı.
Se­zon açı­lış tö­re­ni­nin son bö­lü­mün­de ise sa­nat­çı­lar Mer­ve Öz­bey ve Em­re Kı­nay sah­ne ala­rak tö­re­ne ka­tı­lan­la­ra mü­zik zi­ya­fe­ti sun­du­lar. Tri­bün­de­ki ta­raf­tar­lar kon­se­rin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te sa­ha içi­ne gi­re­rek sah­ne önün­de hay­ran ol­duk­la­rı sa­nat­çı­la­rın şar­kı­la­rı­na eş­lik et­ti­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Erkan
Erkan - 4 yıl Önce

İnşAllah bu sezon Rabbimin izni ve yardımı takımın yöneticilerin de gayreti ve istemi ile şampiyonluk nasip olur ve bu şehrin takımı bir üst ligde yerini alır gerçekten bu ligi hak etmiyor bu şehir bizden daha küçük il ve ilçe takımları üst liglerde mücadele ederken bir sanayi şehri olmuş bir şehirde bulunabilecek bütün imkanları kendlnde barındıran bir şehrin bu ligden hala çıkamamış olmaması gerçekten üzücü bu yıl inşAllah çorum un yılı olsun yıllardır beklenilen şu şampiyonluk gelsin şu şehre yakışır, hak ediyoruz

SIRADAKİ HABER