Deplasmanda ilk gol ilk puan 1-1

Çorum Belediyespor, Halide Edip deplasmanında üstün oynadığı maçta hücumda pozisyon bulmakta zorlandı. Topa sahip olmasına karşın pozisyon üretemeyen kırmızı siyahlı takım ikinci yarının başında frikikten yediği golle mağlup duruma düştü. Sonraki bölümde ise baskısı sonucunda Yakup Alkan’ın kafa golü ile beraberliği yakalayan Çorum Belediyespor rakibin son 26 dakikayı on kişi oynamasına karşın hücumda etkili olamayınca sahadan bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla kırmızı siyahlı takım bu sezon deplasmanda ilk golünü attı ve ilk puanını aldı.

Deplasmanda ilk gol ilk puan 1-1

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Ha­li­de Edip Adı­vars­por dep­las­ma­nın­da üs­tün oy­na­ma­sı­na kar­şın gol bu­la­ma­dı­ğı maç­ta fi­rik­ten ye­di­ği go­le Ya­kup Al­kan’ın ka­fa go­lü ile ce­vap ver­di ve sa­ha­dan 1-1 be­ra­be­re ay­rı­la­rak bu se­zon ilk dep­las­man pu­anı­nı al­dı.

Bun­dan ön­ce­ki haf­ta­lar­da iki­si lig­de bi­ri­si ku­pa­da üç maç­tan da 1-0 mağ­lup ay­rı­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por, Ha­li­de Edip Adı­vars­por dep­las­ma­nı­na ilk dış sa­ha ga­li­bi­yet se­vin­ci­ni ya­şa­mak için çık­tı­lar. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio ra­ki­bi önü­de iki ka­nat­ta Mi­ka­il ve Fah­ri Eren’e for­ma ve­rir­ken di­ğer böl­ge­ler­de bek­le­nen isim­ler for­ma giy­di­ler.

Ra­ki­bi önün­de ta­raf­tar des­te­ği­ni­de ar­ka­sı­na alan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım to­pa da­ha çok sa­hip ol­ma­sı­na kar­şın hü­cum­da faz­la üret­ken ola­ma­dı. To­pu ra­kip alan­da tu­tan Ço­rum Be­le­di­yes­por po­zis­yon bul­mak­ta zor­lan­dı ra­ki­bi­ne ilk ya­rı­yı po­zis­yon ver­me­den 0-0 be­ra­ber­lik­le ta­mam­la­dı.

İkin­ci ya­rı­da da et­ki­li baş­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por 54. da­ki­ka­da fri­kik­ten ye­di­ği gol­le ra­ki­bi önün­de 1-0 mağ­lup du­ru­ma düş­tü. Bu da­ki­ka­dan son­ra tüm hat­la­rı ile yük­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 70. da­ki­ka­da Ya­kup Al­kan’ın ka­fa­sın­dan ge­len gol­le sko­ru 1-1 yap­tı.

Bu gol­den üç da­ki­ka­da son­ra ev sa­hi­bi ta­kım­dan go­lü atan Em­re di­rek kır­mı­zı kart gö­re­rek ta­kı­mı­nı on ki­şi bı­rak­tı. Ka­lan bö­lüm­de ise ev sa­hi­bi ta­kım sko­ru ko­ru­mak için oyu­nu so­ğut­ma ça­ba­sı­na gir­di ve bun­da da ba­şa­rı­lı ol­du. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım 26 da­ki­ka ra­ki­bi­nin on ki­şi oy­na­dı­ğı bö­lüm­ler­de po­zis­yon üre­te­me­den ta­mam­la­dı.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım fut­bol ola­rak ön­ce­ki maç­la­ra gö­re da­ha iyi bir gö­rün­tü ver­me­si kar­şın hü­cum hat­tın­da is­te­ni­len per­for­man­sı gös­te­re­me­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por’un bu maç­ta sa­vun­ma­da ise ra­ki­bi­ne po­zis­yon ver­me­me­si ar­tı ola­rak de­ğer­len­di­ril­di.

Ma­çı Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, 2. Baş­kan Mus­ta­fa Şe­ker ile Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile bir­lik­te Ço­rum’dan gi­den ve İs­tan­bul’da otu­ran yak­la­şık 500 ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver ile 100 ka­dar Ha­li­de Edip Adı­vars­por ta­raf­ta­rı iz­le­di.
 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
11. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Eş­ref or­ta­la­dı pe­nal­tı nok­ta­sı üze­rin­de Ya­kup top­la bu­luş­tu ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da vu­ru­şun­da top yan di­re­ğin di­bin­den az fark­la au­ta git­ti.
22. da­ki­ka­da sağ çap­raz­da top­la bu­lu­şan Ya­kup ra­ki­bin­den sıy­rıl­dık­tan son­ra kö­şe­ye sert vur­du ka­le­ci Et­hem to­pa kö­şe­de sa­hip ol­du.
44. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por go­le çok yak­laş­tı. Sağ ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta Er­tuğ­rul ile­ri çık­tı ce­za sa­ha­sın­da ar­ka di­re­ğe or­ta­sın­da Ke­rem mü­sa­it du­rum­da ka­fa­yı vur­du to­pu üst­ten au­ta gön­der­di.
İlk ya­rı ta­kım­la­rın ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve dev­re 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
51. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por mut­lak bir po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­dı. Sol ka­nat­tan Fah­ri Eren’in or­ta­sın­da Mi­ka­il pe­nal­tı nok­ta­sı ha­fif çap­ra­zın­da ka­le­ci Et­hem ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da yer­den sert vur­du top di­re­ğin di­bin­dan au­ta git­ti.
54. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du. Bu da­ki­ka­da ce­za ya­yı­nın dı­şın­dan fri­kik atı­şı ka­za­nan Ha­li­de Edip Adı­vars­por’da to­pun ba­şı­na ge­çen Em­re ba­ra­jın ka­pat­tı­ğı kö­şe­den to­pu Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.
70. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du. Sağ ka­nat­tan ka­za­nı­lan kor­ner atı­şın­da Er­tuğ­rul ile Em­rah pas­laş­tı, Em­rah’ın ar­ka di­re­ğe or­ta­sın­da Ya­kup iyi yük­sel­di ka­fa­yı vur­du di­re­ğe çar­pan top ka­le­ci Et­hem’e çarp­tı ve çiz­gi­yi geç­ti ma­çın ha­ke­mi ge­cik­me­li­de ol­sa go­lü ver­di ve skor 1-1 ol­du.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Staddan
Staddan - 4 yıl Önce

Orta sahaya bir maestro alınmalı.
Forvetler ilerde dolanıyorlar. Çünkü pas alamıyorlar. defans ve orta saha forveti beslemeli. Yoksa daha çık zorlanırız. Ve gene Playoff için uğraşırız maalesef.

Taner
Taner - 4 yıl Önce

Bir kere de hocanın adını doğru yazın. Ya hiç mi dikkat etmiyorsunuz.

SIRADAKİ HABER