‘Efsane geri dönüyor’

Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan, Efsanenin geri dönüşüne az kaldığını isim değişikliği için yasal süreci başlattıklarını söyledi.

‘Efsane geri dönüyor’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, Ef­sa­ne­nin ge­ri dö­ne­ce­ği­ni ve Ço­rums­por’un ye­ni­den do­ğa­ca­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Öz­can dün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ku­lü­bün isim de­ği­şik­li­ği ve lig­de­ki per­for­mans ile he­def­le­ri ko­nu­sun­da çok id­di­alı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile bir­lik­te te­sis­ler­de dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da Baş­kan Öz­can, isim de­ği­şik­li­ği için ge­rek­li baş­vu­ru­la­rı yap­tık­la­rı­nı ve Fe­de­ras­yon’dan izin çık­tı­ğı an­da Ge­nel Ku­rul ta­ri­hi­ni be­lir­le­ye­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Baş­kan Öz­can ‘18 Mart’da ge­nel ku­rul son­ra­sın­da dev­ral­dı­ğı­mız baş­kan­lık­ta ver­di­ği­miz sö­zü ye­ri­ne ge­tir­mek için ge­rek­li adım­la­rı at­tık. Ço­rum’la öz­deş­leş­miş ku­lü­bü ye­ni­den or­ta­ya çı­kar­mak için tüm şeh­ri bir ara­ya top­la­mak için yap­tı­ğı­mız çağ­rı­ya olum­lu tep­ki­ler al­dık.
Cey­lan ve Gül’den bü­yük des­tek

Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ve Ku­lüp Onur­sal Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül bu pro­je­ye des­tek ver­di­ği­ni söy­le­di. Ay­rı­ca Mil­let­ve­ki­li­miz ve AK Par­ti MKYK üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan ile ön­ce Ço­rum’da son­ra An­ka­ra’da uzun sü­ren gö­rüş­me­ler yap­tık. Ken­di­si kı­sıt­lı za­ma­nı­na kar­şın bi­ze bü­yük za­man ayır­dı ve her tür­lü kat­kı­yı ve­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ay­rı­ca isim de­ği­şik­li­ği­nin Fe­de­ras­yon ona­yın­dan bi­ran ön­ce çık­ma­sı için­de her tür­lü kat­kı­yı ve­ri­yor ge­rek­li gi­ri­şim­le­ri ya­pı­yor.


İsim de­ği­şik­li­ği için be­lir­le­di­ği­miz 10-12 is­mi Fe­de­ras­yon Hu­kuk ku­ru­lu­na bil­dir­dik. Bu isim­ler­den onay çı­kan­la­rı ku­lü­bün ye­ni amb­le­mi­ni ka­mu­oyun­da ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da ta­raf­tar­la­rın ona­yı­na su­na­ca­ğız ve uy­gun gö­rü­le­ni ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. Bu sü­re­cin en kı­sa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­tık. Amb­le­mi­miz ve ku­lüp is­mi­nin pa­ten­ti­ni ala­rak ta­ma­men sa­hi­bi ola­ca­ğız.
Fe­de­ras­yon ona­yı bek­le­ni­yor

Fe­de­ras­yon’dan onay çık­tık­tan son­ra Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul ka­ra­rı alıp tü­zük de­ği­şik­li­ği ya­pa­ca­ğız ve fut­bol bran­şı­nı Ço­rum Be­le­di­yes­por bün­ye­sin­den ayı­rıp şir­ket­leş­me ka­ra­rı için yet­ki is­te­ye­ce­ğiz. İna­nı­yo­rum­ki üye­le­ri­miz­de bu de­ği­şi­me onay ve­re­cek­ler­dir. Bu de­ği­şim için Al­tı­nor­du, To­kats­por ve Niğ­des­por FK de­ği­şim­le­ri­ni yap­mış hu­kuk bü­ro­su ile ça­lı­şı­yo­ruz. Hem isim de­ği­şik­li­ği hem­de şir­ket­leş­mek için ge­rek­li ha­zır­lı­ğı ya­pı­yo­ruz.
‘Be­nim gön­lüm­den ge­çen Ço­rum FK’

Be­nim gön­lüm­den ge­çen isim Ço­rum FK ve­ya Ço­rum Spor Fut­bol AŞ isim­le­ri ola­bi­lir. Ay­rı­ca bu de­ği­şi­min ar­dın­dan ge­rek ku­lüp is­mi­ni ge­rek­se lo­go­su­nun pa­ten­ti­ni ala­rak ku­lü­bün ma­lı yap­mak için­de ge­rek­li gi­ri­şim­le­ri yap­tık. Ge­rek is­min ge­rek­se lo­go­yu bu ku­lü­bün ger­çek ta­raf­tar­la­rı­nın ona­yı­na su­na­ca­ğız.
Bu de­ği­şim­de­ki ama­cı­mız ku­lü­bü ken­di ayak­la­rı üze­rin­de du­ran bir ya­pı­ya ka­vuş­tur­mak. Kim­se­ye el aç­ma­dan ha­ya­tı­nı sür­dür­me­si için ar­tık ku­rum­sal bir ya­pı­ya ka­vuş­ma­sı bu de­ği­şik­le­ri çok önem­si­yo­ruz. Ço­rum spor mar­ka­sı­nı oluş­tur­mak için ata­ca­ğı­mız adım­lar bun­lar­la sı­rı­ır­lı de­ğil. Ku­lü­bün li­sans­lı ürün­le­ri­ni sat­mak için ha­zır­lı­ğı­mı­zı ya­pı­yo­ruz. Şun­dan emin olun viz­yo­nu­muz çok bü­yük. Bu ku­lü­bü şir­ket­leş­me ol­duk­tan son­ra hal­ka arz ede­ce­ğiz ve ta­ma­men şef­faf bir ku­lüp ola­ca­ğız.

‘Şir­ket­le­şip ku­lü­bü hal­ka aça­ca­ğız’

Bu­nu ba­şar­dı­ğı­mız tak­dir­de sa­na­yi­ci ve işa­dam­la­rı­mız or­ta­ya çı­kan ese­ri gör­dü­ğün­de bu ku­lü­be kork­ma­dan ra­hat­lık­la sa­hip çı­ka­cak­tır. İna­nı­yo­rum­ki sta­dı­mız bit­ti­ğin­de lo­ca­la­rı­mı­zı al­mak için işa­dam­la­rı­mız sı­ra­ya gi­re­cek­tir. Çün­ki her ku­ruş pa­ra­nın ne­re­ye git­ti­ği­ni bir tuş­la öğ­re­ne­bi­le­cek­ler. Bu­nu sağ­la­dı­ğı­mız tak­dir­de Ço­rum­lu de­ğe­ri­ne sa­hip çı­ka­cak­tır. Viz­yo­nu­muz çok bü­yük ina­nın bu­nu ba­şar­mak zor de­ğil, Ye­ter­ki biz­ler doğ­ru iş­ler ya­pa­lım bu şe­hir des­te­ği­ni ver­sin ha­yal gi­bi gö­rü­len yer­le­re bu şe­hir ula­şa­cak­tır. Biz ken­di de­ğe­ri­mi­zi ve kıy­me­ti­mi­zi bi­le­mim tek yuk­ruk ola­lım ye­ter.
 

‘Üç yıl­lık pro­je­miz sü­rü­yor’

Sa­ha dı­şın­da bu ça­lış­ma­la­rı ya­par­ken sa­ha için­de de ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor. Biz­ler her yıl ye­ni­den ku­ru­lan bir kad­ro ye­ri­ne her yıl üs­tü­ne ko­nu­la­rak genç­le­rin­de ka­za­nıl­dı­ğı bir kad­ro ya­pı­lan­ma­sı için plan­la­ma ya­pı­yo­ruz. Gö­re­ve baş­la­dı­ğı­mız gün üç yıl­lık pro­je­den bah­set­tik. Umu­yo­rum­ki bu se­zon uyum sü­re­ci­ni at­la­tır isek ilk he­de­fi­mi­ze ulaş­ma­mız müm­kün ola­cak­tır. Bu şe­hir ke­sin­lik­le 1. li­gi hak edi­yor. Or­da ka­lı­cı ol­mak ön­ce­lik­li he­de­fi­miz bu­nun için­de Ço­rum ola­rak bir ve bü­tün ol­ma­mız en önem­li et­ken. Bu­nu ba­şar­dı­ğı­mız tak­dir­de mut­lu so­na ula­şa­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum.

Yö­ne­tim ola­rak her tür­lü eleş­ti­ri­ye açı­ğız.Biz­le­rin yan­lış­la­rı­nı ha­ta­la­rı­nı ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da ya­zın eleş­ti­rin biz­ler­de doğ­ru­yu bul­mak için bu eleş­ti­re­ler­den ge­re­ken ders­le­ri çı­kar­ta­lım. Şu­nu hiç bir zman unut­ma­ya­lım biz­ler ko­ca­man bir Ço­rums­por ai­le­si­yiz. Bu ai­le bü­tün­lü­ğü­nü sağ­la­dı­ğı­mız tak­dir­de ba­şa­rı ken­di­li­ğin­den ge­le­cek­tir. 

Amblemi bile hazır

Amblemi bile hazır: Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan yeni oluşacak kulübün amblemininde hazır olduğunu söyledi. Önceki Çorumspor amblemi üzerinde yaptıkları ufak değişikler ile oluşturulan bu çalışmanında taraftarlarında görüşüne sunulacağını belirten Özcan telefonundaki logoyu gösterdi

YORUM EKLE
YORUMLAR
Malazgirt destanı
Malazgirt destanı - 4 yıl Önce

Doğru yoldasın başkan iyi yönetenlerin takımı amatörde siz iyi değil doğru yönetin yeter Allah iyiyim diyenin değil doğrunun yanında kötüyüm diyen varmı

SIRADAKİ HABER