Efsaneler’e madalyalı teşekkür

Çorumspor’da şampiyonluklar yaşamış play-off oynamış efsane isimlerden kurulu kadro ile Çorum Belediyespor kadrosundaki gençlerden kurulu kadro gösteri maçı yaptılar. Maçın sonunda efsana futbolculara madalyalı teşekkür edildi.

Efsaneler’e madalyalı teşekkür

HALİL ÖZTÜRK
SA­HA: Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu.
HA­KEM­LER: Er­soy Ak­soy, Hü­se­yin Buy­ruk.
ÇO­RUM EF­SA­NE­LER: Ha­san, Na­mık, Me­miş, Hak­kı, Sa­lih Ka­ra­han, Şe­nol, El­van, Se­lim, Sa­lih Öz­türk, Ce­mil, Rem­zi, Se­la­hat­tin, Ömer Al­tı­kar­deş.
ÇO­RUM BE­LE­Dİ­YES­POR GENÇ­LE­Rİ: Onur, Be­kir, Hak­tan, Kı­vanç, Do­ğu­kan, Ke­rem, Ba­tu­han, Ha­cı Ömer, Ke­mal, Er­di, Mu­ham­med Ço­ban.
GOL­LER: Sa­lih Ka­ra­han (4), Şe­nol (2) (Ço­rum Ef­sa­ne­ler), Kı­vanç (2), Do­ğu­kan, Ba­tu­han, Ke­mal, Mu­ham­med Ço­ban (3) (Ço­rum Be­le­di­yes­por Genç­le­ri).

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un se­zon açı­lış tö­re­ni­nin en renk­li gö­rün­tü­le­ri Ef­sa­ne isim­le­rin oy­na­dı­ğı maç­ta ya­şan­dı. Ço­rums­por’da şam­pi­yon­luk­lar ya­şa­mış play-off oy­na­mış isim­ler­den ku­ru­lan kad­ro ile Ço­rum Be­le­di­yes­por kad­ro­sun­da­ki genç isim­ler­den olu­şan iki ta­kı­mın ma­çı gol dü­el­lo­su şek­lin­de geç­ti.
Ço­rums­por ta­ri­hi­nin gol­cü is­mi Sa­lih Ka­ra­han dört gol­le ta­kı­mı­nın yi­ne en gol­cü is­mi olur­ken ma­çı genç­ler 8-6 ka­zan­ma­yı ba­şar­dı­lar. Gös­te­ri ma­çın­da özel­lik­le ef­sa­ne isim­le­rin yap­tık­la­rı gü­zel ha­re­ket­ler tri­bün­de­ki ta­raf­tar­lar­dan bü­yük al­kış al­dı.

Ma­çın so­nun­da ise Ef­sa­ne fut­bol­cu­la­ra Ço­rum Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ma­dal­ya he­di­ye edil­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ren Ef­sa­ne isim­ler da­ha son­ra ise Ka­pa­lı tri­bün­de­ki ta­raf­tar­la­rın bu­lun­du­ğu bö­lü­me gi­de­rek nos­tal­ji yap­tı­lar ve ‘Kır­mı­zı Si­yah, Şam­pi­yon Ço­rums­por’ çe­ke­rek or­ta­ya renk­li gö­rün­tü­le­rin çık­ma­sı­nı sağ­la­dı­lar.
Kı­lıç ai­le­si­ne zi­ya­ret

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un se­zon açı­lı­şı­na ka­tı­lan fut­bol­cu­lar gös­te­ri ma­çı ön­ce­sin­de bir­lik­te for­ma giy­dik­le­ri ve genç yaş­ta ha­ya­tı­nı kay­be­den ta­kım ar­ka­daş­la­rı Ha­lit Kı­lıç’ın ai­le­si­ni zi­ya­ret et­ti­ler.
Fut­bol­cu ar­ka­daş­la­rı­nın zi­ya­re­tin­den son de­re­ce mem­nun ka­lan Ha­lit Kı­lıç’ın eşi tüm fut­bol­cu­la­ra çok te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER