Emrah Kuş Polonya’da şampiyon

Çorumlu milli güreşçi Emrah Kuş Polanya Open’de 80 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve Dünya Şampiyonası’nda milli mayoyu giymeyi büyük oranda garantiledi.

Emrah Kuş Polonya’da şampiyon

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’na ha­zır­la­nan Gre­ko­ro­men Gü­reş Mil­li ta­kı­mı Po­lon­ya’da­ki tur­nu­va­da son pro­öa­yı yap­tı. Gre­ko­ro­men mil­li ta­kı­mın de­ğiş­mez is­mi Ço­rum­lu Em­rah Kuş Po­lon­ya’da al­tın ma­dal­ya ka­za­na­rak Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı ön­ce­sin­de form­da ol­du­ğu­nu bir kez da­ha gös­ter­di.

Po­lon­ya Open Gü­reş Tur­nu­va­sın­da 80 ki­lo­da mü­ca­de­le eden Em­rah Kuş zor­lu maç­la­rı­nı ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di. Fi­nal ma­çın­da ise Uk­ray­na’dan Olek­si Os­ni­ach önün­de zor­lu bir kar­şı­laş­ma yap­tı. Fi­nal ma­çın­da ra­ki­bi­ne 6-4 üs­tün­lük sağ­la­yan Em­rah Kuş sık­le­tin­de bi­rin­ci ola­rak al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du. Kuş bu ba­şa­rı­sı ile Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­nun en güç­lü ada­yı ol­du­ğu­nu bir kez da­ha gös­ter­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER