Emre Cizrespor’da

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ön­ce­ki gün yol­lar ay­rı­lan Em­re Yük­sek­te­pe dün Ciz­res­por ile an­laş­tı ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­ma ra­kip ol­du.

Emre Cizrespor’da

HA­RUN AK­KA­YA
Geç­ti­ği­miz se­zon kır­mı­zı si­yah­lı for­ma­yı gi­yen ve ye­ni se­zon için­de an­la­şan Em­re Yük­sek­te­pe, pa­zar gü­nü oy­na­nan Eroks­por ma­çı­nın ar­dın­dan Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan di­sip­lin­siz dav­ra­nış­la­rı ne­de­ni ile yol­la­rın ay­rıl­dı­ğı açık­lan­mış­tı.
Bu ay­rı­lık ka­ra­rı­nın ar­dın­dan Em­re Yük­sek­te­pe, ge­çen se­zon Ço­rum Be­le­di­yes­por’da bir­lik­te ça­lış­tı­ğı Tek­nik Di­rek­tör Yu­suf To­kuş’un is­te­me­si üze­ri­ne Ciz­res­por’a git­ti. Ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da an­laş­ma sağ­lan­dı ve Em­re bir yıl­lık söz­leş­me­ye im­za at­tı.
Kı­zıl­ca­ha­mam Çam Otel’de bu­lu­nan Ço­rum Be­le­di­yes­por kam­pın­dan ay­rı­lan Em­re Yük­sek­te­pe yi­ne Kı­zıl­ca­ha­mam Pa­tal­ya Otel’de kamp­ta bu­lu­nan Ciz­res­por kam­pı­na ge­çe­rek ye­ni ta­kı­mı ile bir­lik­te ilk an­tren­ma­nı­na çık­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER