Ercan’dan alt yapıya ödül

Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı so­rum­lu­su Mus­ta­fa Er­can haf­ta so­nu To­kats­por ga­li­bi­ye­ti ne­de­ni ile Ge­li­şim Li­gi’n­de U 15 ve U 16 kad­ro­la­rı­nı ha­vuz ile ödül­len­dir­di.

Ercan’dan alt yapıya ödül

HARUN AKKAYA
Ço­rum Be­le­di­yes­por Alt Ya­pı So­rum­lu­su Mus­ta­fa Er­can’dan Ge­li­şim Li­gi ta­kım­la­rı­na ödül.
Haf­ta so­nu To­kats­por ile Ço­rum’da kar­şı­la­şan U 15 ve U 16 maç­la­rı­nı ta­kip eden Ço­rum Be­le­di­yes­por Alt Ya­pı So­rum­lu­su Mus­ta­fa Er­can ta­kım­la­rın per­for­man­sın­dan son de­re­ce mem­nun kal­dı.
Ma­çın ar­dın­dan sa­ha içi­ne gi­re­rek ta­kım tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­la­rı kut­la­yan Mus­ta­fa Er­can ga­li­bi­yet­le­ri ve gü­zel fut­bol­la­rı ne­de­ni ile iki ta­kı­mı­da ödül ola­rak ha­vuz sö­zü ver­di. İki ta­kım oyun­cu­la­rı önü­müz­de­ki gün­ler­de Al­mi­na Otel’de hem ha­vu­za gi­re­cek hem­de eğ­le­ne­cek­ler.
Ço­rum Be­le­di­yes­por Alt Ya­pı Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Ar­duç, Mus­ta­fa Er­can’a bu jes­tin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 11:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER