Erkekler Çorum, kızlar Çankırı’da

Kulüplü Yıldızlar Voleybol Grup Birinciliğinde kızlardaki temsilcimiz Osmancık Belediyespor Çankırı, erkeklerdeki temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor ise Çorum’da mücadele edecek. Grup maçları 24-27 Mayıs’ta yapılacak.

Erkekler Çorum, kızlar Çankırı’da

HA­RUN AK­KA­YA

Ku­lüp­lü Yıl­dız­lar­da grup mer­kez­le­ri açık­lan­dı. Yıl­dız er­kek­ler­de Ço­rum şam­pi­yo­nu Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ço­rum’da kız­lar­da şam­pi­yon Os­man­cık Be­le­di­yes­por ise Çan­kı­rı gru­bun­da fi­nal­le­re git­mek için mü­ca­de­le ede­cek.


Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re 24-27 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de 14 grup mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak olan yıl­dız kız­lar­da Ço­rum şam­pi­yo­nu Os­man­cık Be­le­di­yes­por Çan­kı­rı gru­bun­da Kas­ta­mo­nu, Çan­kı­rı, Kı­rık­ka­le ve An­ka­ra’dan iki ta­kım­la mü­ca­de­le ede­cek. Grup maç­la­rı so­nun­da bi­rin­ci 14 ta­kım ile al­tı­lı grup­lar­da en iyi ikin­ci iki ta­kım Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­me­ye hak ka­za­na­cak.


Ay­nı ta­rih­ler­de 11 grup mer­ke­zin­de oy­na­na­cak yıl­dız er­kek­ler­de Ço­rum şam­pi­yo­nu Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por, Ka­ra­bük, Yoz­gat, To­kat ve Kı­rık­ka­le tem­sil­ci­le­ri ile mü­ca­de­le ede­cek. Grup maç­la­rı so­nun­da 11 grup bi­ri­ni­si ile bir­lik­te en iyi ikin­ci­ler­den 5 ta­kım top­lam­da 16 ta­kım Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­za­na­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER