Erok maçı yarıda kaldı

Çorum Belediyespor’un dün Erokspor ile Kızılcaham Stadı’nda oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını Erokspor Ahmet’in penaltı golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Eren’in golü ile Çorum Belediyespor skoru 1-1 yaptı. Gergin geçen maçın 70. dakikasında Emre Yüksektepe’nin rakip kaleciye sert hareketi sonrasında Erokspor kenar yönetiminin tamamının sahaya girmesi üzerine başlayan gerilimin ardından hakem maçı bitirdi.

Erok maçı yarıda kaldı

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da­ki ilk ha­zır­lık ma­çın­da Eroks­por kar­şı­laş­ma­sı 75. da­ki­ka­da ya­rı­da kal­dı. Kı­zıl­ca­ha­mam İl­çe Sta­dı’nda oy­na­nan ma­çın 70. da­ki­ka­sın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan Em­re Yük­sek­te­pe ile Eroks­por ka­le­ci­si ara­sın­da­ki ge­ri­li­min art­ma­sı ve kav­ga­ya dö­nüş­me­si ih­ti­ma­li üze­ri­ne ma­çın ha­ke­mi Be­kir Ko­ca bu da­ki­ka­da ma­çı ta­til et­ti.

Ma­çın ilk ya­rı­sın­da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han çift for­vet­li bir kad­ro ile sa­ha­ya çık­tı ve Ya­kup Al­kan ile Em­re Ge­mi­ci’yi ay­nı­ya şans ver­di. İlk ya­rı­da to­pa sa­hip ol­ma­yı ba­şa­ran Ço­rum Be­le­di­yes­por po­zis­yon bul­mak­ta zor­lan­dı. Hü­cum­da faz­la et­ki­li ola­ma­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por 11. da­ki­ka­da go­lü ye­di. 

Bu da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da sa­vun­ma­da Akın aya­ğı ile dur­dur­mak is­te­di­ği top se­kin­ce eli­ne çarp­tı ma­çın ha­ke­mi pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Pe­nal­tı atı­şı­nı Eroks­por’dan Ah­met kul­lan­dı ve to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
İlk ya­rı­nın ka­lan bö­lü­mün­de Ço­rum Be­le­di­yes­por hü­cum­da et­ki­li ola­ma­dı ve dev­re­yi Eroks­por 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.

İkin­ci ya­rı­ya­da ay­nı on­bir­le baş­la­yan Ço­rum Be­ele­di­yes­por 52. da­ki­ka­da be­ra­ber­lik go­lü­nü Eren ile bul­du. Genç fut­bol­cu sol ka­nat­tan ra­ki­be bas­kı yap­tı kap­tı­ğı top­la sa­vun­ma­dan sıy­rıl­dı top­la ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci Meh­met ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da düz­gün bir vu­ruş­la to­pu Eroks­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek sko­ru 1-1 yap­tı.

Sko­run 1-1 ol­ma­sı­nın ar­dın­dan sa­ha için­de fut­bol­cu­lar ara­sın­da­ki ge­ri­lim iyi­ce art­tı. Her po­zis­yon so­nun­da ya­şa­nan tar­tış­ma­lar 70. da­ki­ka­da ka­le­ci­ye ve­ri­len bir ge­ri pa­sın­da Em­re Yük­sek­te­pe’nin sert ha­re­ke­ti­nin ar­dın­dan Eroks­por ke­nar yö­ne­ti­mi da­hil her­kes sa­ha içi­ne gir­di.

Bu­nun üze­ri­ne sa­ha için­de baş­la­yan ge­ri­lim üze­ri­ne ma­çın ha­ke­mi Be­kir Ko­ca da­ha faz­la ge­ri­lim ya­şan­ma­ma­sı için en doğ­ru ka­ra­rı ve­re­rek ma­çı bi­tir­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER