Fatih Erdin’e Başkan Gül’den moral ziyareti

Çorum’da doğan, yetişen ve halende Çorum adına mindere çıkan Çorum Belediyespor’un milli güreşçisi Fatih Erdin’e Dünya Şampiyonası öncesinde Belediye Başkanı Zeki Gül’den moral ziyareti. Budapeşte’de 20-29 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda milli mayoyu giyecek olan Fatih Erdin’i antrenmanda ziyaret eden Başkan Zeki Gül müsait olması durumunda kendisini yalnız bırakmayacağını söyledi ve ona olan inancıdı dile getirdi.

Fatih Erdin’e Başkan Gül’den moral ziyareti

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ço­rum Be­le­di­yes­por Gü­reş Ta­kı­mı­nın Mev­la­na Spor Sa­lo­nun­da yap­tı­ğı an­tren­ma­nı iz­le­di. Baş­kan Gül Ekim ayı so­nun­da Ma­ca­ris­tan’da ya­pı­la­cak olan Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek olan Fa­tih Er­din ile soh­bet et­ti. Baş­kan Ze­ki Gül ile bir­lik­te Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Na­dir So­lak, Ço­rum Be­le­di­yes­por Gü­reş So­rum­lu­su ve Gü­reş İl Tem­sil­ci­si Hü­se­yin Te­ke de gü­reş an­tren­ma­nı­nı iz­le­di­ler.
20-29 Ekim ta­rih­le­rin­de Ma­ca­ris­tan Bu­da­peş­te'de ya­pı­la­cak olan Bü­yük­ler Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı ön­ce­si an­tren­man­la­rı­nı Ço­rum’da sür­dü­ren Fa­tih Er­din’in ça­lış­ma­sı­nı zi­ya­ret eden Baş­kan Gül, "Tür­ki­ye Ser­best Gü­reş Mil­li Ta­kı­mı­mız­da 86 Ki­lo­da Tür­ki­ye'yi tem­sil edip mil­li ta­kım for­ma­sı­nı gi­ye­cek olan Fa­tih Er­din'i hem zi­ya­ret et­mek hem de teb­rik et­mek için gel­dik. Be­le­di­yes­por ku­lüp ta­ri­hi­miz­de ve Ço­rum'un gü­reş ta­ri­hin­de Ço­rum'da li­sans­lı spor ya­pa­rak Tür­ki­ye'yi Dün­ya Şam­pi­yo­na­sın­da mil­li ta­kım for­ma­sıy­la tem­sil ede­cek ilk gü­reş­çi­miz ol­ma­sı asa­biy­le de Fa­tih'i teb­rik edi­yo­rum. Ho­ca­la­rı­nı ve bu­ra­da bir­lik­te an­tren­man ya­pan bü­tün ar­ka­daş­la­rı­na ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum" de­di.
"Fa­tih ra­kip­le­rin­den da­ha iyi"
Fa­tih'i Av­ru­pa Gü­reş Şam­pi­yo­na­sın­da sey­ret­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Ze­ki Gül, bü­yük­ler­de mil­li ta­kım for­ma­sı­nı ilk kez giy­me­nin he­ye­ca­nı­na ka­pıl­dı­ğı­nı ama bu­ra­lar­da tec­rü­be edi­ne­rek ra­kip­le­ri­ni ta­nı­dı­ğı­nı söy­le­di. Gül, "Fa­tih ka­tıl­dı­ğı Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sın­da ve baş­ka­ca önem­li tur­nu­va­lar­da ra­kip­le­ri­nin ken­di­sin­den bir üs­tün­lü­ğü ol­ma­dı­ğı­nı hat­ta ken­di­si­nin on­lar­dan da­ha iyi ol­du­ğu­nu gör­dü" de­di ve şart­lar mü­sa­it olur­sa Fa­tih'i des­tek­le­me­ye gi­de­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. 
Baş­kan Gül, mil­li gü­reş­çi­miz, Fa­tih Er­din ve mil­li ta­kı­mı­mı­za Ma­ca­ris­tan'da ya­pı­la­cak olan dün­ya şam­pi­yo­na­sın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 11:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER