Ferhat Yiğit Türkiye Şampiyonu

Ankara’da yapılan 12-13 Yaş Minikler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda Çorum Belediyespor’dan Ferhat Yiğit 44 kiloda şampiyon olurken 62 kiloda aynı kulüpten Hamza Ali Küçük ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 44 kiloda ferdi olarak mücadele eden Salih Efe Nalcı ise üçüncü olarak bronz madalya almayı başardı. Son yıllarda büyük bir çöküş yaşayan güreş alt yapısı alınan bu üç madalya ile biraz olsun umut verdi.

Ferhat Yiğit Türkiye Şampiyonu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
12-13 Yaş Kü­çük Mi­nik­ler Tür­ki­ye Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum­lu spor­cu­lar bir al­tın bir gü­müş ve bir­de bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar. An­ka­ra Ta­ha Ak­gül Spor Sa­lo­nu’nda dün so­na eren ve 100 ku­lüp­ten yak­la­şık 500 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği şam­pi­yo­na­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan Fer­hat Yi­ğit 44 ki­lo­da al­tın ma­dal­ya ka­zan­dı.

44 Ki­lo’da mü­ca­de­le eden Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan Fer­hat Yi­ğit 21 gü­reş­çi­nin mü­ca­de­le et­ti­ği sık­let­te tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di. Fi­nal ma­çın­da Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’dan Yu­suf Meh­me­toğ­lu’nu ye­nen Fer­hat Yi­ğit şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por adı­na gü­re­şen ve ça­lış­ma­la­rı­nı İs­ki­lip’te an­tre­nör Adem Uy­sal gö­ze­ti­min­de sür­dü­ren Fer­hat Yi­ğit gös­ter­di­ği per­for­mans ile bü­yük be­ğe­ni top­la­dı.
62 ki­lo­da min­de­re çı­kan Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­çi­si Ham­za Ali Kü­çük ise 18 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği sık­le­tin­de tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di. Fi­nal ma­çın­da Ko­ca­eli Ön­cü ku­lü­bün­den Bi­lal­can Kay­ma­koğ­lu’na ye­ni­le­rek ikin­ci ol­du ve gü­müş ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

Üçün­cü ma­dal­ya Sa­lih Efe Nal­cı’dan
Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda üçün­cü ma­dal­ya fer­di ola­rak mü­ca­de­le eden Sa­lih Efe Nal­cı’dan gel­di. Ku­lüp bu­la­ma­dık­la­rı­nı için an­tre­nö­rü Le­vent Ka­le­li yö­ne­ti­min­de Mus­ta­fa Ke­ma Or­ta­oku­lu’nda açı­lan des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kur­sun­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Sa­lih Efe Nal­cı ken­di im­kan­la­rı ile ka­tıl­dı­ğı Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda 21 gü­reş­çi ara­sın­da ya­rı fi­na­le ka­dar yük­sel­me­yi ba­şar­dı bu ma­çı kay­be­din­ce bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER