FİLE’de milli gururumuz

Altı yıldır Hitit Üniversitesi’nde öğretim olarak görev yapan, 20 yıl voleybol oynayan ve milli takımlarda forma giyen geçtiğimiz sezon Sungurlu Belediyespor’u 1. lige taşıyan takımın başında olan Çalık Veli Koçak şu anda U 17 voleybol erkek milli takımını Balkan Şampiyonası’na hazırlıyor.

FİLE’de milli gururumuz

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si Ça­lık Ve­li Ko­çak Vo­ley­bol Mil­li ta­kı­mın­da an­tre­nör ola­rak gö­rev ya­pı­yor. Ak­sa­ray do­ğum­lu ve Ga­zi Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Be­den Eği­ti­mi ve Spor Yük­sek Okul me­zu­nu Ve­li Ko­çak bir sü­re Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­le­ti’nde de eği­tim gör­dü.


Al­tı yıl ön­ce Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nde öğ­re­tim üye­si ola­rak gö­re­ve baş­la­yan Ve­li Ko­çak 20 yıl vo­ley­bol­da spor­cu ola­rak hiz­met ve­rir­ken mil­li ta­kım­da for­ma giy­di. Ba­şa­rı­lı spor­cu­lu­ğun ar­dın­dan an­tre­nör ola­rak vo­ley­bo­la hiz­met ve­ren Ve­li Ko­çak Hi­tit Üni­ver­si­te­si vo­ley­bol ta­kı­mın­da da gö­rev ya­pı­yor­du.


Geç­ti­ği­miz yıl Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por vo­ley­bol ta­kı­mı­nın ba­şı­na ge­çen Ve­li Ko­çak zor­lu mü­ca­de­le­le­ri ka­za­na­rak 1. li­ge çı­kan ta­kım­la ba­şa­rı­la­rı­na bir ye­ni­si­ni ek­le­di. Ye­ni se­zon için­de bir yan­dan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un kad­ro­su­nu oluş­tur­ma­ya ça­lı­şır­ken di­ğer yan­dan da U 17 mil­li ta­kı­mı­nın Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı ha­zır­lık­la­rın­da gö­rev ya­pı­yor.


25-29 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­tan­bul’da dü­zen­le­ne­cek olan U 17 Bal­kan Vo­ley­bo Şam­pi­yo­na­sı’nda mü­ca­de­le  ede­cek er­kek mil­li ta­kı­mı ça­lış­ma­la­rı­nı Öz­ye­ğin Üni­ver­si­te­si Kam­pü­sün­de sür­dü­rü­yor. Kamp­ta Baş an­tre­nör Ali Yıl­maz ve yar­dım­cı an­tre­nör ola­rak ise Ça­lık Ve­li Ko­çak ile bir­lik­te üç an­tre­nör ve 22 ki­şi­lik ge­niş bir kad­ro ça­lış­ma­la­rı­nı de­vam et­ti­ri­yor.
Ve­li Ko­çak, Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda he­de­fin bi­rin­ci ola­rak Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’na di­rek ka­tıl­ma hak­kı ka­zan­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ça­lış­ma­la­rın yo­ğun şe­kil­de de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Ko­çak, Türk vo­ley­bö­lü­ne ye­ni ye­te­nek­ler ka­zan­dır­mak adı­na bu yaş grup­la­rı­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti.


Ço­rum’da al­tı yıl­dır gö­rev ya­pan an­cak mü­te­va­zi ki­şi­li­ği ile faz­la öne çık­ma­yı sev­me­yen Ve­li Ko­çak ge­rek Üni­ver­si­te ge­rek­se Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da el­de et­ti­ği ba­şa­rı­la­rın ya­nın­da mil­li ta­kım dü­ze­yin­de de ge­rek al­dı­ğı gö­rev­ler ve ça­lış­ma­la­rı ile bü­yük tak­dir top­la­mış bir isim. Bu gi­bi isim­ler Ço­rum vo­ley­bo­lü adı­na bü­yük bir şans ola­rak gö­nü­lü­yor ve de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER