Fut­bol­cu­lar ve tek­nik ekip sağ­lık kon­tro­lün­den geç­ti

Ço­rum Be­le­di­yes­por­lu tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­lar tam te­şek­kül­lü sağ­lık kon­tro­lün­den geç­ti.

Fut­bol­cu­lar ve tek­nik ekip  sağ­lık kon­tro­lün­den geç­ti

Sa­bah sa­at­le­rin­de Elit­park Has­ta­ne­si'ne gi­den Kır­mı­zı-Si­yah­lı­la­rın bu­ra­da Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Dr. Ah­met Tunç, Kar­di­yo­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Ali Şim­şek, Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Dr. Sel­çuk Yal­çın ve Or­to­pe­di ve Tram­va­to­lo­ji Uz­ma­nı Op. Dr. Cum­hur Öz­de­mir Üre­men ta­ra­fın­dan mu­aye­ne ve tet­kik­le­ri ya­pıl­dı.
Tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­lar­da her­han­gi olum­suz bir sağ­lık so­ru­nu­na rast­lan­ma­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER