Gölcük mesaisi başladı

Fatsa galibiyeti ile moral bulan Çorum Belediyespor bir günlük iznin ardından cumartesi günü Fatsa Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcuları Fatsa maçını unutmalarını ve aynı ciddiyetle Gölcük maçına hazırlanmalarını istedi.

Gölcük mesaisi başladı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Lig­de evin­de­ki ikin­ci ma­çı­nı­da ka­za­na­rak mo­ral bu­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por cu­mar­te­si gü­nü dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Göl­cüks­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Pa­zar­te­si gü­nü­nü izin­li ge­çi­ren kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım dün sa­at 15.30’da Te­sis­ler­de Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­ya tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.

Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han haf­ta­nın ilk ça­lış­ma­sı ön­ce­sin­de fut­bol­cu­lar­la bir top­lan­tı ya­pa­rak Fat­sa ma­çı­nın de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı ve uya­rı­lar­da bu­lun­du. Say­han bu ga­li­bi­ye­tin da­ha an­lam­lı ha­le gel­me­si için dep­las­man­da ka­zan­ma­la­rı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Göl­cüks­por’un ilk üç ma­çın­dan pu­an­sız ay­rıl­ma­sı­nın re­ha­ve­te sok­ma­ma­sı­nı is­te­yen Say­han ra­ki­bin çok ko­şan ve di­re­nen bir kad­ro­ya sa­hip ol­du­ğu­nu maç­la­rı hep son da­ki­ka­lar­da kay­bet­ti­ği­ni ha­tır­la­ta­rak fut­bol­cu­lar­dan ay­nı cid­di­yet­le bu ma­ça ha­zır­lan­ma­la­rı­nı is­te­di.

Bu top­lan­tı­nın ar­dın­dan haf­ta­nın ilk an­tren­ma­nı grup­lar ha­lin­de ya­pı­lan ısın­ma ko­şu­la­rı ar­dın­dan dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ile de­vam et­ti. Da­ha son­ra ön­ce ya­rı sa­ha­da son­ra ise tam sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma­ya ge­çen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da fut­bol­cu­lar ve tek­nik he­ye­tin mo­ral­li ol­du­ğu göz­len­di. Tak­tik ça­lış­ma sı­ra­sın­da Tek­nik Di­rek­tör Say­han Fat­sa ma­çın­da­ki ek­sik­le­ri üze­rin­de sık sık oyu­nu dur­du­ra­rak uya­rı­lar­da bu­lun­ma­sı dik­kat çek­ti.
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Göl­cüks­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dü­re­cek.üü

Kaptan yarıda bıraktı

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da kap­tan Oğuz­han dün­ki ça­lış­ma­yı ya­rı­da bı­rak­tı. Fat­sa ma­çın­da at­tı­ğı mü­kem­mel gol­le ta­kı­mı­nı ga­li­bi­ye­te ta­şı­yan Oğuz­han dün­ki an­tren­man sı­ra­sın­da di­zin­de­ki ağ­rı üze­ri­ne ça­lış­ma­yı ya­rı­da bı­rak­tı.
Ma­sör Ali Kö­se­er ta­ra­fın­dan ilk mu­aye­ne­si ya­pı­lan Oğuz­han ted­bir amaç­lı ola­rak ça­lış­ma­yı ya­rı­da bı­rak­tı. Kap­tan’ın bu­gün An­ka­ra’ya gi­de­rek bur­da mu­aye­ne ola­ca­ğı ve haf­ta so­nun­da for­ma gi­yip gi­ye­me­ye­ce­ği­ne on­dan son­ra ka­rar ve­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER