‘Herkes kendine çeki düzen versin’

Fa­tih Öz­can, alı­şıl­mı­şın dı­şın­da sert bir dil­le tek­nik ekip ve fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lu­nur­ken bu uya­rı­nın ilk ve son kez ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.

‘Herkes kendine çeki düzen versin’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, 1461 Trab­zon kar­şı­sın­da or­ta­ya ko­nu­lan kö­tü fut­bol­dan do­la­yı fut­bol­cu­la­rı sert bir di­le uyar­dı.Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı va­sı­ta­sıy­la Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han’dan ay­rın­tı­lı bir ra­por alan Baş­kan Fa­tih Öz­can, alı­şıl­mı­şın dı­şın­da sert bir dil­le tek­nik ekip ve fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lu­nur­ken bu uya­rı­nın ilk ve son kez ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.

Gö­rüş­le­ri­ni, Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı’nın fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da ak­ta­ran Baş­kan Öz­can, fut­bol­da her tür­lü so­nu­cun or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­ni, mağ­lu­bi­yet­le il­gi­li tek bir sö­zü­nün ol­ma­dı­ğı­nı an­cak, Kır­mı­zı-Si­yah­lı for­ma ile sa­ha­ya çı­kan her fut­bol­cu­nun te­ri­nin son dam­la­sı­na ka­dar ko­şup mü­ca­de­le et­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Uya­rı­sı­nın mağ­lu­bi­yet­le il­gi­li ol­ma­dı­ğı­nın ıs­rar­la al­tı­nı çi­zen Öz­can; ‘Fut­bol 3 ne­ti­ce­li bir oyun. Be­nim tep­kim ye­nil­miş ol­ma­ya de­ğil, sa­ha­da hiç­bir mü­ca­de­le ver­me­den bu so­nu­cun or­ta­ya çık­ma­sı­na. Kö­tü oy­na­ya­bi­lir­si­niz ama kö­tü ko­şa­maz­sı­nız. Ki­lo­met­re­ler­ce yol ge­lip 90 da­ki­ka sus­mak­sı­zın ta­kım­la­rı­nı des­tek­le­yen, hat­ta mağ­lu­bi­ye­te rağ­men ta­kım­la­rı­nı tri­bü­ne ça­ğı­rıp bağ­rı­na ba­san ve­fa­kar ta­raf­ta­rı­mı­zı stat­tan boy­nu bü­kük ayır­ma­ya kim­se­nin hak­kı yok. Bu uya­rım ilk ve son kez ola­cak. Yol ya­kın­ken ken­di­ni­ze çe­ki-dü­zen ve­rin ve si­ze gü­ve­nen bin­ler­ce in­sa­na la­yık bir mü­ca­de­le or­ta­ya ko­yun’ şek­lin­de gö­rüş be­lirt­ti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Vahit
Vahit - 2 yıl Önce

Hani hesap soracaktın Başkan ne oldu da GERİ ADIM ATTIN konuştuysan gereğini yapmalısın güvenirliliğin YÖK olur yoksa tepkilerden mi çekindiniz korktunuz

Halim
Halim - 2 yıl Önce

Geri manevra yapmış Başkan arkadaş, sor Başkan sor yarın dizini döversin ama işin Aslı hesap soracam demeciniz takımın gözünde ufalanıyorsunuz bilin bizler topcularlada konuşuyoruz sohbet ediyoruz takan da YÖK ama yinede ya disiplini Yapın yada büyük konuşmayın

Nevzat
Nevzat - 2 yıl Önce

Bu Başkan arkadaş şhov cu belli tribüne oynuyor güldürüyor kendine

Mehmet anıl
Mehmet anıl - 2 yıl Önce

Bunlardan birşey olmaz hocam.. Ruh olmadıktan sonra uyarsan ne olur ceza versen ne olur..

Taraftar
Taraftar - 2 yıl Önce

Birgün futbolcu arkadaşlarla görüştüm hiçbirinde bu demece takmıyorlar bile başkanın bu işi anlamadığını söylüyorlar shov işi gücü diyorlar bizden söylemesi sn FATİH bey

SIRADAKİ HABER