Hitit play-off’u bugüne bıraktı

Üni­ver­si­te Er­kek­ler Vo­ley­bol 1. li­gin­de Hi­tit Üni­ver­si­te­si dör­dün­cü ma­çın­da Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si’ne 3-0 ye­ni­le­rek Sü­per Lig play-off umut­la­rı­nı son ma­ça bı­rak­tı.

Hitit play-off’u bugüne bıraktı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Üni­ver­si­te Er­kek­ler Vo­ley­bol 1. li­gin­de Hi­tit Üni­ver­si­te­si dör­dün­cü ma­çın­da Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si’ne 3-0 ye­ni­le­rek Sü­per Lig play-off umut­la­rı­nı son ma­ça bı­rak­tı.
Hi­tit Üni­ver­si­te­si 15 Tem­muz Spor Komp­lek­si Spor Sa­lo­nu’nda de­vam eden ve al­tı ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği Üni­ver­si­te­ler 1. lig grup maç­la­rın­da Ço­rum Hi­tit Üni­ver­si­te­si ken­di­si gi­bi ilk üç ma­çı­nı ka­za­nan Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si ile kar­şı kar­şı­ya gel­di.
Maç­ta Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si ra­ki­bi önün­de özel­lik­le hü­cum­da et­ki­li ola­ma­yın­ca oyun­da kon­tro­lü eli­ne alan Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si ilk se­ti 25-21 ala­rak öne geç­ti ve mo­ral­len­di. İkin­ci set­te te oyun­da üs­tün­lü­ğü­nü sür­dü­ren Ana­do­lu Üni­ver­si­te­su bu se­ti­de 25-20 ala­rak 2-0 öne geç­ti.
Üçün­ce set­te Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin ma­ça or­tak ol­ma ça­ba­sı kar­şı­sın­da Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si bu­na izin ver­me­di ve bu se­ti­de 25-21 ala­rak sa­lon­dan 3-0 ga­lip ay­rı­la­rak dör­dün­cü ma­çı­nı­da ka­za­na­rak grup­tan bi­rin­ci ola­rak çık­ma­yı ga­ran­ti­le­di.
Grup­ta son maç­lar bu­gün oy­na­na­cak. Sa­at 10’da Ka­ra­ma­noğ­lu Meh­met­bey Üni­ver­si­te­si - Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si. Sa­at 12’de ise Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si - Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si kar­şı­la­şa­cak. Gru­bun son ma­çın­da ise sa­at 14’de Af­yon Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si ile Hi­tit Üni­ver­si­te­si kar­şı­la­şa­cak.
Tem­sil­ci­miz Hi­tit Üni­ver­si­te­si bu­gün oy­na­ya­ca­ğı ma­çı ka­zan­ma­sı ha­lin­de grup­tan ikin­ci ola­rak play-off maç­la­rı­nad oy­na­ma­ya hak ka­za­na­cak.
Grup­ta ilk iki sı­ra­yı alan ta­kım­lar 1-5 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de Ela­zığ’da ya­pı­la­cak Sü­per Li­ge yük­sel­me play-off maç­la­rın­da mü­ca­de­le ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER