İki imza birden

Çorum Belediyespor Emre Yüksektepe ile yolları ayrılmasının ardından bu bölge için Diyarbekirspor’dan Fatih Ergen sol bek mevkii içinde Osmanlıspor’dan Ferdi Konak ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı. İki futbolcu resmi imzayı atarak kampa katıldılar.

İki imza birden

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Em­re Yük­sek­te­pe ile yol­la­rı ayır­ma­sı­nın ar­dın­dan bu mev­ki­ye ge­çen se­zon Di­yar­be­kirs­por for­ma­sı­nı gi­yen Fa­tih Er­gen sol bek için­de Os­man­lıs­por’dan Fer­di Ko­nak ile iki­şer yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.
1994 Sam­sun Ter­me do­ğum­lu Fa­tih Er­gen Ye­şil Bur­sas­por ta­kı­mın­da ama­tör ola­rak baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tın­da da­ha son­ra Ter­mes­por, Sam­suns­por, Ata­kum Be­le­di­yes­por, ve Kas­ta­mo­nu İl Özel İda­res­por ta­kım­la­rın­da for­ma giy­dik­ten son­ra ön­ce­ki se­zon şam­pi­yon olan Kas­ta­mo­nus­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı at­tı.


Ge­çen se­zon Di­yar­be­kirs­por’a trans­fer olan Fa­tih Er­gen 26 maç­ta for­ma giy­di bir gol at­tı üç sa­rı bir­de kır­mı­zı kart­la se­zo­nu ta­mam­la­dı. Er­gen 2. lig­de 12, 3. lig­de 25, Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de ise 59 maç­ta for­ma giy­di. Er­gen ile iki yıl­lık söz­leş­me im­za­lan­dı.


Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım sol bek için­de Os­man­lıs­por’un genç fut­bol­cu­su Fer­di Ko­nak ile an­laş­tı.  1996 Af­şin do­ğum­lu Ko­nak Bug­saşs­por’da baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tın­da 2015 yı­lın­da Os­man­lıs­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı at­tı. Ar­dın­dan iki yıl Bug­saşs­por’da ge­çen se­zon ise An­ka­ra Ad­li­yes­por’da ki­ra­lık ola­rak for­ma gi­yen Fer­di Ko­nak 24 maç ta oy­na­dı. Üç sa­rı kart gör­dü.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER