İkinci etap tamamlandı

Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ikin­ci eta­bı­nı dün sa­bah yap­tı­ğı an­tren­man­la ta­mam­la­dı ve iki gün­lük iz­ne çık­tı.

İkinci etap tamamlandı

HA­LİL ÖZ­TÜRK


10 Tem­muz’da Ço­rum’da ilk etap ça­lış­ma­la­rı baş­la­yan ve 12 gün­lük sü­re­nin ar­dın­dan iki gün iz­ne ay­rı­lan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 12 gün sü­ren ikin­ci etap ça­lış­ma­la­rı­nı­da dün sa­bah yapt­ğı an­tren­man­la ta­mam­la­dı.
Cu­ma ak­şa­mı Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile ikin­ci ha­zır­lık ma­çı­nı ya­pan Ço­rum Be­le­di­yes­por cu­mar­te­si gü­nü sa­bah ve ak­şam ça­lış­ma yap­tı. Tek­nik He­yet bu ça­lış­ma­lar­da fi­zik­sel ve tak­tik­sel ge­li­şi­me uy­gun bir prog­ram uy­gu­la­dı. Özel­lik­le Sun­gur­lu ma­çın­da gör­dük­le­ri ek­sik­ler ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lu­nan Say­han ve eki­bi ça­lış­ma­lar­da bun­la­ra ağır­lık ver­di.


Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım dün sa­bah ise ikin­ci eta­bın ilk ça­lış­ma­sı­nı yap­tı. Te­sis sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­man top­la ısın­ma ile baş­la­dı ar­dın­dan be­şe iki pas ça­lış­ma­sı ve son bö­lüm­de ise tak­tik ça­lış­ma ile so­na er­di. Bu ça­lış­ma ile Ço­rum’da yap­tık­la­rı ilk iki eta­bı ta­mam­la­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da fut­bol­cu­la­ra iki gün izin ve­ril­di.


Ço­rum Be­le­di­yes­por 8 Ağus­tos çar­şam­ba gü­nü Kı­zıl­ca­ha­mam Çam Otel’de öğ­len sa­at­le­rin­de top­la­na­cak ve ay­nı gün ak­şam ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la 12 gün­lük üçün­cü etap kam­pı­na baş­la­ya­cak. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım bu sü­re için­de müm­kün olan en faz­la sa­yı­da ta­kım­la ha­zır­lık ma­çı yap­ma­yı plan­lı­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER