İlk imza Akın’dan

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ilk im­za Akın Ka­ra­as­lan’dan gel­di. Akın Ka­ra­as­lan geç­ti­ği­miz yıl at­tı­ğı iki yıl­lık im­za­yı bu yıl ye­ni­le­di ve iki yıl­lık söz­leş­me­ye im­za­yı at­tı.

İlk imza Akın’dan

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ilk im­za Akın Ka­ra­as­lan’dan gel­di. Akın Ka­ra­as­lan geç­ti­ği­miz yıl at­tı­ğı iki yıl­lık im­za­yı bu yıl ye­ni­le­di ve iki yıl­lık söz­leş­me­ye im­za­yı at­tı.

Ön­ce­ki gün Ço­rum’a ge­len Akın Ka­ra­as­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por trans­fer ko­mi­te­si ile ma­sa­ya otur­du. Ya­pı­lan gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da Akın Ka­ra­as­lan iki yıl­lık an­laş­ma­ya evet de­di. Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı, Akın’ın tec­rü­be­li bir fut­bol­cu ol­du­ğu­nu ve ta­kı­ma kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dık­la­rı için söz­leş­me ye­ni­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. 

İki yıl­lık da­ha an­laş­ma­ya im­za atan Akın Ka­ra­as­lan ise sev­di­ği bir ca­mi­ada kal­mak­tan do­la­yı mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Akın, for­ma giy­di­ği dö­nem­ler­de hep elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni ver­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı bu se­zon­da ay­nı azim ve is­tek­le mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek an­laş­ma­nın iki ta­ra­fa­da ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.

1991 Fa­tih do­ğum­lu Akın Ka­ra­as­lan Üm­ra­ni­yes­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı at­tık­tan son­ra 2014 yı­lın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’a im­za at­tı ve bir se­zon ara ve­rip Ti­re 1922spor ta­kı­mın­da for­ma giy­dik­ten son­ra 2017 yı­lı dev­re ara­sın­da ye­ni­den Ço­rum Be­le­di­yes­por’a dön­müş ve ge­çen se­zon­da kır­mı­zı si­yah­lı for­ma­yı ter­let­miş­ti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Celal
Celal - 4 yıl Önce

Çok ağırdı bence çabuk birisi olmalı orda hata edilmiş..

ÇETİN baş
ÇETİN baş - 4 yıl Önce

Yıllardır oynadı AKIN hiçbirşey vermedi boşa anlaşılmış grupta en çok gol yiyen takımlardan biriydik kardeşim gereksiz anlaşma olmuş

SIRADAKİ HABER