İskilipgücü’nden Fatih Oruç’a saha teşekkürü

İskilip Sakarya İlkokulu bahçesine emekli merhum öğretmen babası Mehmet Oruç adına sentetik yüzeyli oyun sahası yaptıran oğlu Fatih Oruç’a İskilipgücüspor tarafından teşekkür tablosu hediye edildi. Fatih Oruç ağabeyi ve oğlu ile birlikte öğrenim gördüğü okulu gezdi duygusal anlar yaşadı. Sonrada oyun alanında çocuklarla futbol oynadı.

İskilipgücü’nden Fatih Oruç’a saha teşekkürü

MU­RAT KA­RA­SU
İs­ki­lip­gü­cüs­por’dan Fa­tih Oruç’a te­şek­kür tab­lo­su. Sa­kar­ya İl­ko­ku­lu bah­çe­si­ne emek­li öğ­ret­men ba­ba­sı Rah­met­li Meh­met Oruç adı­na sen­te­tik oyun sa­ha­sı yap­tı­ran Fa­tih Oruç’u oku­la da­vet eden İs­ki­lip­gü­cüs­por Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­cu, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ba­ha­dır Tel­li ve Sa­kar­ya İl­ko­ku­lu Mü­dü­rü Dur­muş Ak­bu­lut ile bir­lik­te Fa­tih Oruç’a hem te­şek­kür et­ti­ler, hem soh­bet hem­de ken­di­si­ne bu dü­şün­ce­sin­den do­la­yı bir te­şek­kür tab­lo­su he­di­ye et­ti­ler.
Fa­tih Oruç zi­ya­re­te ağa­be­yi Ön­der Oruç ve oğ­lu Meh­met Ömer Oruç ile gel­di ve öğ­re­nim gör­dü­ğü oku­lu gez­di ve ol­duk­ça duy­gu­sal an­lar ya­şa­dı. Bu ge­zi­nin ar­dın­dan okul bah­çe­si­ne yap­tır­dı­ğı oyun sa­ha­sı­na ge­len Fa­tih Oruç bur­da ken­di­si­ne he­di­ye edi­len İs­ki­lip Tab­lo­su­nu al­dı.

Tö­re­nin ar­dın­dan oyun ala­nın­da mi­nik öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te fut­bol oy­na­yan ve on­la­ra eş­lik eden Fa­tih Oruç okul bah­ce­si­ne yap­tır­dı­ğı bu ala­nın ne ka­dar doğ­ru bir iş ol­du­ğu­nu gör­mek­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di ve öğ­ret­men ba­ba­sı­nın is­mi­nin bur­da ya­şa­ya­cak ol­ma­sın­dan do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di.

İs­ki­lip­gü­cüs­por Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­çu’da böy­le­si­ne gü­zel bir dü­şün­ce­yi ha­ya­ta ge­çir­di­ği için Fa­tih Oruç’a te­şek­kür et­ti ve bu ese­rin İs­ki­lip için Sa­kar­ya İl­ko­ku­lu için çok an­lam­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ken­di­si­ne tüm İs­ki­lip adı­na te­şek­kür et­ti ve şük­ran­la­rını sun­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER