Kahreden mağlubiyet

Çorum Belediyespor grupta ilk üç maçından puansız ayrılan Gölcükspor deplasmanında 90+5. dakikada başlama vuruşu bile olmayan penaltı golü ile 1-0 mağlup ayrılarak büyük bir yara aldı. Kırmızı Siyahlı takım rakibi önünde ilk 30 dakikalık bölümde iyi bir mücadele ortaya koyarken sonraki bölümde ise yine çok kötü bir futbol ortaya koydu. Zayıf rakibi önündeki performansı ile saç baş yolduran kırmızı siyahlı takım camiayı bu haftada üzerek grupta üst sıraları yakalama fırsatından yararlanamadı.

Kahreden mağlubiyet

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por lig­de­ki ikin­ci dep­las­man ma­çın­da gru­bun pu­anı ol­ma­yan ta­kı­mı Göl­cüks­por önün­de baş­la­ma vu­ru­şu ol­ma­yan pe­nal­tı go­lü ile sa­ha­dan 1-0 mağ­lup ay­rı­la­rak ta­raf­tar­la­rı­nı yi­ne bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­tı.
Geç­ti­ği­miz haf­ta sa­ha­sın­da Fat­sa Be­le­di­yes­por’u ye­ne­rek mo­ral­le­nen kır­mı­zı si­yah­lı­lan ilk üç ma­çı­nı kay­be­den Göl­cüks­por dep­las­ma­nın­da da ka­za­na­rak lig­de­ki çı­kı­şı­nı sür­dür­mek is­ti­yor­du. Ma­ça ol­duk­ça et­ki­li baş­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por ra­kip ka­le­de et­ki­li ol­du. An­cak ma­çın ilk ya­rım sa­at­lik bö­lü­mü­nün ar­dın­dan oyun­dan dü­şen ve kon­tro­lü ra­ki­bi­ne kap­tı­ran kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım to­pa sa­hip ol­mak­ta zor­lan­dı.
İlk ya­rı­da iki ta­kım­da gol bu­la­ma­dı. İkin­ci ya­rı­da ise da­ha et­ki­li olan ta­kım ev sa­hi­bi Göl­cüks­por ol­du. Ço­rum Be­le­di­yes­por iler­de ço­ğal­mak­ta zor­lan­dı ve da­ha çok sa­vun­ma­yı dü­şü­ne­rek oy­na­dı­ğı maç­ta uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da iki ta­kım ara­sın­da gi­dip ge­len ma­çın bit­me­si­ne sa­ni­ye­ler ka­la ya­şa­nan ka­ram­bol­de ma­çın ha­ke­mi ver­di­ği pe­nal­tı ka­ra­rı ile Ço­rum Be­le­di­yes­por’un bir pu­an­dan et­ti.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın fut­bol ola­rak faz­la bir şey ko­ya­ma­dı­ğı maç­ta genç isim­ler­den ku­ru­lu bir kad­ro ile mü­ca­de­le eden ve mü­te­va­zi büt­çe ile oluş­tu­ran Göl­cüks­por çok is­te­me­si­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­dı. Ço­rum Be­le­di­es­por’da ise dep­las­man maç­la­rın­da­ki has­ta­lı­ğın de­vam et­ti­ği Göl­cüks­por dep­las­ma­nın­da da gö­rül­dü. Ma­çın 85. da­ki­ka­sın­da ga­li­bi­ye­te ge­len Ço­rum Be­le­di­yes­por tek­nik he­ye­ti­nin ön li­be­ro Fa­tih’i çı­kar­ta­rak üçün­cü sto­per Sa­met’i oyu­na al­ma­sı için bu zor­lu ya­rış­ta kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım adı­na en kö­tü gö­rün­tü ol­du.
Kar­şı­laş­ma­yı Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, 2. Baş­kan Ha­san Şe­ker­ci, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile yak­la­şık 150 ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver ile bin ka­dar Göl­cüks­por ta­raf­ta­rı iz­le­di.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
7. da­ki­ka­da ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Ke­rem ce­za ya­yı üze­rin­den sert vur­du top sa­vun­ma­dan sek­ti Em­rah’ın önün­de kal­dı. Tec­rü­be­li fut­bol­cu sağ çap­raz­da top­la bu­luş­tu­ğu an­da sert vur­du top üst di­rek­ten dö­nen to­pu ka­le­ci İl­yas’da kal­dı.
10. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por go­le çok yak­laş­tı. Sağ ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta top­la ce­za ya­yı üze­rin­de bu­lu­şan Em­rah sert vur­du ka­le­ci İl­yas to­kat­la­dı dö­nen to­pa Ya­kup ham­le yap­tı ya­kın me­sa­fe­den do­kun­du an­cak top di­re­ğin di­bin­den az fark­la au­ta git­ti.
44. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Göl­cüks­por ata­ğın­da Uğur’un or­ta­sın­da ce­za sa­ha­sı için­de Ömer Fa­ruk bom boş du­rum­da to­pa çok kö­tü vur­du üst­ten au­ata gön­der­di.
İlk ya­rı gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
66. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta Fah­ri Eren çap­raz­dan ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı sert vu­ru­şun­da top üst­ten au­ta git­ti.
70. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Fah­ri Eren’in ge­tir­di­ği top­la Ya­kup ce­za ya­yı üze­rin­de bu­luş­du­ğu an­da sert vur­du top üst­te au­ta git­ti.
90+5. da­ki­ka­da ma­çın ka­der anı ya­şan­dı. Sol ka­nat­tan ge­li­şen Göl­cüks­por ata­ğın­da ce­za sa­ha­sı için­de­ki po­zis­yon­da ha­kem Er­tuğ­rul’un eli ile oy­na­dı­ğı­nı be­lir­te­rek pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Uzun ve sert sü­ren iti­raz­lar so­nun­da to­pun ba­şı­na ge­çen Rıd­van to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER