Kamp tam kadro başladı

Çorum Belediyespor 12 gün sürecek Kızılcaham kampının ilk antrenmanını dün akşam tam kadro olarak yaptı. Kırmızı Siyahlılar bugünden itibaren çift antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kamp tam kadro başladı

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın üçün­cü eta­bı­na dün Kı­zıl­ca­ha­mam’da baş­la­dı. Ço­rum’da yap­tı­ğı ilk iki etap ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan iki gün iz­ne çı­kan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım dün öğ­len sa­at­le­rin­de top­lan­dı­ğı Kı­zıl­ca­ha­mam Çam Otel’de ilk an­tren­ma­nı yap­tı.
Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de­ki kam­pın ilk an­tren­ma­nı­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Ça­lış­ma ön­ce­sin­de fut­bol­cu­lar­la bir top­lan­tı ya­pan Say­han kamp­ta ya­pa­cak­la­rı ça­lış­ma­la­rın öne­mi­ne dik­kat çek­ti ve tüm fut­bol­cu­lar­dan ken­di­le­ri­ni tam ola­rak ver­me­le­ri­ni is­te­di.

Kı­zıl­ca­ha­mam İl­çe sa­ha­sın­da­ki an­tren­man grup­lar ha­lin­de ya­pı­lan ko­şu ve ar­dın­dan da dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ile so­na er­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün sa­bah ve ak­şam ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man ile lig ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­re­cek.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın ha­zır­lık ma­çı ya­pa­ca­ğı ta­kım­la­rın­da bu­gün net­lik ka­zan­ma­sı bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bekir YAĞLI
Bekir YAĞLI - 4 yıl Önce

Hadi aslanlarım iyi çalışın mükafatı ŞAMPIYONLUK Olsun bu sefer O Sene Bu Sene İnşaAllah

SIRADAKİ HABER