Kokoç evine döndü

Bir sezon Çorum Belediyespor formasını giyen Emrullah Kokoç iki yıllık ayrılığın ardından yeniden memleketine döndü ve önümüzdeki sezon için Hekimoğlu Trabzon FK ile anlaştı.

Kokoç evine döndü

YÜK­SEL BA­SAR
Bir se­zon Ço­rum Be­le­di­yes­por for­ma­sı­nı gi­yen tec­rü­be­li fut­bol­cu Em­rul­lah Ko­koç ye­ni se­zon­da mem­le­ke­ti Trab­zon’da for­ma gi­ye­cek. Em­rul­lah Ko­koç ye­ni se­zon için id­di­alı bir ta­kım kur­ma­yı he­def­le­yen He­ki­moğ­lu Trab­zon FK ku­lü­bü ile an­laş­tı.
1982 Ak­ça­abat do­ğum­lu Em­rul­lah Ko­koç1. lig­de 115, 2. lig­de 100 ve 3. lig­de ise 110, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda 22 ol­mak üze­re top­lam 347 pro­fes­yo­nel maç­ta for­ma giy­di. 2016-2017 se­zo­nun­da 1461 Trab­zon ta­kı­mın­dan Ço­rum Be­le­di­yes­por’a trans­fer olan Em­rul­lah Ko­koç ba­şa­rı­lı per­for­man­sı ve mü­ca­de­le­si ile bü­yük be­ğe­ni top­la­dı. Geç­ti­ği­miz se­zon Da­rı­ca Genç­ler­bir­li­ği’ne trans­fer olan sa­rı ye­şil­li ku­lüp­te ta­kım kap­ta­nı ola­rak şam­pi­yon­luk se­vin­ci ya­şa­yan Em­rul­lah Ko­koç ye­ni se­zon­da mem­le­ke­ti­nin ta­kı­mı He­ki­oğ­mu Trab­zon FK ile an­laş­tı. Düz­yurt­spor ku­lü­bü­nü dev­ra­la­rak isim de­ği­şik­li­ği ya­pan He­ki­moğ­lu Trab­zon FK ku­lü­bü ye­ni se­zon­da he­de­fe oy­na­yan bir kad­ro kur­mak için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER