Masa Tenisi milli takım kampı Çorum’da

14-22 Temmuz tarihlerinde Fransa’da yapılacak Avrupa Gençlik Oyunları’nda mücadele edecek masa tenisi milli takım 1-13 Temmuz tarihlerinde Çorum’da kamp yapacak. Kampta ilimiz antrenörü Mesut Kuşgöz ile sporcular Sümeyra Türk ve Satunur İnce yer alıyor.

Masa Tenisi milli takım kampı Çorum’da

YÜKSEL BASAR
Av­ru­pa Genç­lik Oyun­la­rı Ma­sa Te­ni­si bran­şın­da mü­ca­de­le ede­cek mil­li ta­kım Ço­rum’da kam­pa gi­re­cek. 1-13 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Ço­rum’da ya­pı­la­cak olan kamp­ta ili­miz­den de bir an­tre­nör iki spor­cu yer alı­yor.
An­tre­nör­ler Me­sut Kuş­göz, Der­ya­Tun­cal ve Se­def Ka­ra­dağ yö­ne­ti­min­de spor­cu­lar Ço­rum’dan Sü­mey­ra Türk ve Sa­tu­nur İn­ce ile bir­lik­te Ca­nan Sun­gur­lu, Sü­mey­ye Şen­türk, Eb­ru Acer, Ga­rip Ol­caş ve Ut­ku Ce­be­roğ­lu’dan olu­şan kad­ro ya­rın­dan iti­ba­ren Anit­ta Otel’de kam­pa gi­re­cek ve ça­lış­ma­la­rı­nı Tev­fik Kış Spor Sa­lo­nu’nda sür­dü­re­cek.
Genç­liks­por ve Mil­li ta­kım an­tre­nö­rü Me­sut Kuş­göz ay­nı ta­kı­mın geç­ti­ği­miz gün­ler­de İs­pan­ya’da ya­pı­la­cak Açık tur­nu­va­sın­da ta­kım ha­lin­de bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dı­ğı­nı Ço­rum­lu spor­cu Sü­mey­ra Türk’ün ise fer­di ola­rak ikin­ci ola­rak gü­müş ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ço­rum’da ya­pa­cak­la­rı Av­ru­pa Genç­lik Oyun­la­rı kam­pın ar­dın­dan 14-22 Tem­muz ta­rih­le­rin­de Fran­sa’da ya­pı­la­cak olan mü­sa­ba­ka­lar­da mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni be­lir­ten Me­sut Kuş­göz ‘İs­pan­ya Açık tur­nu­va­sın­da el­de et­ti­ği­miz ba­şa­rı­la­rı bu or­ga­ni­ze­de ar­tı­ra­rak de­vam et­tir­mek is­ti­yo­ruz. Ço­rum’da ya­pa­ca­ğı­mız bu ça­lış­ma­la­rın­da bu  an­lam­da çok bü­yük kat­kı­sı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2018, 16:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER