Mert İlbars Avrupa üçüncüsü

Üsküp’te sona eren Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 55 kiloda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Mert İlbars üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 65 kiloda mindere çıkan diğer Çorumlu güreşçi Tansel Can Örtücü ise yarı final maçında Alman rakibine 1-1 berabere biten maçta son sayıyı rakibi aldığı için finali kaybetti ve madalya maçında yenilerek beşinci oldu.

Mert İlbars Avrupa üçüncüsü

HALİL ÖZTÜRK

Ma­ke­don­ya’nın baş­ken­ti Üs­küp’ta so­na eren Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gre­ko­ro­men Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum­lu gü­reş­çi Mert İl­bars bronz ma­dal­ya ka­za­nır­ken Tan­sel Can Ör­tü­cü ise ma­dal­ya­yı çok şans­sız bir şe­kil­de ka­çır­dı. 

55 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen ça­lış­ma­la­rı­nı Sun­gur­lu’da sür­dü­ren ve An­ka­ra Te­daş adı­na min­de­re çı­kan Mert İl­bars ilk tur­da Ro­men M. Sto­ica’yı 3-2 yen­di ikin­ci tur­da Al­man mil­li ta­kı­mın­da gü­re­şen Türk asıl­lı gü­reş­çi Nu­man Bay­ram’ı 11-1 ye­nen İl­bars çey­rek fi­nal ma­çın­da Mol­do­va’dan Cor­ne­liu Ru­su’yu 11-9 ye­ne­rek yük­sel­di­ği ya­rı fi­nal ma­çın­da Aze­ri ra­ki­bi ile zor­lu kar­şı­laş­ma­da öne geç­me­si­ne kar­şın ra­ki­bi­ne 9-6’lık skor­la ye­ni­le­rek fi­nal şan­sı­nı kay­bet­ti. Re­pe­saj ma­çın­da ise Aze­ri Mu­rad Can­tik Ab­ba­sov ile yi­ne bol pu­an­lı bir maç yap­tı ve ra­ki­bi­ni 11-8 ye­ne­rek bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

65 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen yi­ne Sun­gur­lu’da an­tre­nö­rü Çe­le­bi Ba­yır ile ça­lı­şan ve Ço­rum Be­le­di­yes­por ku­lü­bü adı­na gü­re­şen Tan­sel Can Ör­tü­cü Yu­nan Ni­ko­lo­pu­lod’u 3-1 yen­di çey­rek fi­nal­de ise Lit­van­ya’lı Ke­sa­ni­di’yi 5-3 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ma­çın­da Al­man ra­ki­bi ile ne­fes ke­sen bir mü­ca­de­le ve­ren Ör­tü­cü kar­şı­lık­lı ih­tar­lar ile alı­nan bi­rer pu­an­la ma­çı 1-1 bi­tir­di an­cak son sa­yı­yı alan Al­man spor­cu ma­çı ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di. Ör­tü­cü re­pe­saj ma­çı­nı­da kay­be­din­ce şam­pi­yo­na­ya ve­da et­mek zo­run­da kal­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER