Minik pehlivanlar ilk kez mindere çıktı

11 Yaş Gü­reş il bi­rin­ci­li­ği haf­ta so­nun­da Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.

Minik pehlivanlar  ilk kez mindere çıktı

HARUN AKKAYA

11 Yaş Gü­reş il bi­rin­ci­li­ği haf­ta so­nun­da Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı. Bu yıl ilk kez ya­pı­lan 11 Yaş Gü­reş il bi­rin­ci­li­ğin­de ser­best stil­de 19 gre­ko­ro­men stil­de ise 13 spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Kü­çük sık­let­ler­de mü­sa­ba­ka­lar ya­pı­lır­ken üst sık­let­ler­de ise ka­tı­lım ol­ma­dı­ğı için mü­sa­ba­ka ya­pıl­ma­dan spor­cu­lar bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dı­lar.

Sa­bah se­an­sın­da ya­pı­lan ser­best stil il bi­rin­ci­li­ğin­de sık­let­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­lar ve ku­lüp­le­ri şöy­le: 26-30 Ki­lo: 1. Me­lih Bü­yük­yıl­dız (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 2. Mus­ta­fa Şar­kı (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 3. Be­rat Ay­çi­çek (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 4. Mert Ak­gü­müş (Fer­di). 34 Ki­lo: 1.Sa­met Gay­ret­li (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 2. Ke­rem Be­şek­li­oğ­lu (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 3.Tur­gay Yıl­dız (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 4.İs­ra­fil Ar­da (Ço­rum Be­le­di­yes­por).38 Ki­lo: 1.M.Ka­mil Kork­maz (İs­ki­lip­gü­cü), 2.Sa­it Ak­soy (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 3.Enes Aya­ğı­bü­yük (Ço­rum Be­le­di­yes­por). 41 Ki­lo: 1.Ba­tın Bay­rak (Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por). 44 Ki­lo: 1.Enes Döl­cü (Os­man­cık Be­le­di­yes­por).48 Ki­lo: 1. Umut Ka­yık­çı (Ço­rum Be­le­di­yes­por). 52 Ki­lo: 1.Ka­dir Cey­lan (Fer­di). 62 Ki­lo: 1.Be­rat As­lan­taş (Fer­di).68 Ki­lo: 1.Ah­met Düz­gün (Fer­di).

Öğ­le­den son­ra ya­pı­lan ve 13 spor­cu­nun mü­ca­de­le et­ti­ği gre­ko­ro­men stil­de ise de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­lar ve ku­lüp­le­ri şöy­le: 26-30 Ki­lo: 1. Me­lih Bü­yük­yıl­dız (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 2. Mus­ta­fa Şar­lı (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 3. Be­rat Ay­çi­çek (Ço­rum Be­le­di­yes­por). 34 Ki­lo: 1. Sa­met Gay­ret­li (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 2. Ke­rem Be­şek­li­oğ­lu (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 3.Tur­gay Yıl­dız (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 4.İs­ra­fil Ar­da (Ço­rum Be­le­di­yes­por). 38 Ki­lo: 1.Enes Aya­ğı­bü­yük (Ço­rum Be­le­di­yes­por), 2. Ka­mil Kork­maz (İs­ki­lip­gü­cü).48 Ki­lo: 1.Umut Ka­yık­çı (Ço­rum Be­le­di­yes­por).52 Ki­lo: 1.Ka­dir Cey­lan (Fer­di).62 Ki­lo: 1.Be­rat As­lan­taş (Fer­di).68 Ki­lo: 1.Ah­met Düz­gün (Fer­di).
İlk kez ya­pı­lan U 11 ve 12-13 Yaş Tür­ki­ye Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı 19-23 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da Kah­ra­man­ma­raş’ta ya­pı­la­cak. Şam­pi­yo­na­ya üç ka­te­go­ri­de sık­let­le­rin­de bi­rin­ci olan spor­cu­lar ka­tı­la­cak­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER