Mücadeleye teşekkür

Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Se­lim Sü­mer, dün ya­pı­lan an­tren­man ön­ce­sin­de fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da Düz­yurt­spor ma­çın­da­ki mü­ca­de­le­den do­la­yı te­şek­kür et­ti ve bu mü­ca­de­le­yi ka­lan iki maç­ta­da de­vam et­tir­me­le­ri­ni is­te­di.

Mücadeleye teşekkür

HA­RUN AK­KA­YA

Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Se­lim Sü­mer, dün ya­pı­lan an­tren­man ön­ce­sin­de fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da Düz­yurt­spor ma­çın­da­ki mü­ca­de­le­den do­la­yı te­şek­kür et­ti ve bu mü­ca­de­le­yi ka­lan iki maç­ta­da de­vam et­tir­me­le­ri­ni is­te­di.

Sü­mer, lig­de ma­te­ma­tik­sel ola­rak play-off şans­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni bu yüz­den ka­lan iki haf­ta­da da ay­nı mü­ca­de­le­yi gös­ter­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek ‘Ta­kım ola­rak Düz­yurt­spor dep­las­ma­nın­da çok iyi mü­ca­de­le et­ti­niz. Bu mü­ca­de­le­nin kar­şı­lı­ğı ga­li­bi­yet ol­ma­lıy­dı. An­cak son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ol­say­dık ma­çın so­nu­cu çok fark­lı olur­du. Bu ko­nu­da da­ha faz­la ça­lış­ma­mız ge­rek­ti­ği or­ta­da. Li­gin ka­lan iki ma­çın­da da ay­nı mü­ca­de­le­yi ve ka­zan­ma ar­zu­su­nu sa­ha­ya yan­sı­ta­lım ve ca­mi­aya ga­li­bi­yet se­vin­ci­ni ya­şa­ta­lım. Siz­ler­de bu maç­lar­da­ki per­for­man­sı­nız ile ge­le­cek yı­lın te­me­li­ni at­mış olur­su­nuz. Fi­zik­sel ve tak­tik­sel ola­rak en ufak bir düş­me ya­şa­ma­dan ka­lan iki maç­ta­da he­pi­niz­den ay­nı cid­de­yet ile mü­ca­de­le et­me­ni­zi bek­li­yo­rum’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2018, 11:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER