Murathan ile görüşüldü

Çorum Belediyespor 2012-2015 sezonlarında kırmızı siyahlı formayı giyen Murathan Buruş ile görüştü. Görüşme sonunda anlaşma olmadığı ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Murathan ile görüşüldü

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por trans­fer ko­mi­te­si ku­lü­bün es­ki fut­bol­cu­su Mu­rat­han Bu­ruş ile gö­rüş­tü. Kır­mı­zı Si­yah­lı ku­lü­bün tek­nik he­ye­ti geç­ti­ği­miz haf­ta için­de söz­leş­me­si bu­lu­nan Ban­dır­mas­por’la kar­şı­lık­lı an­la­şa­rak yol­la­rı­nı ayır­ma ka­ra­rı al­dı.
Söz­leş­me­si­ni fesh et­tik­ten son­ra ye­ni ku­lüp ara­yı­şı­na gi­ren Mu­rat­han Bu­ruş’un haf­ta ba­şın­da Ço­rum’a ge­le­rek es­ki ku­lü­bü­nün ye­ni tek­nik he­ye­ti ile ma­sa­ya otur­du­ğu  öğ­re­nil­di. Gö­rüş­me so­nun­da ke­sin an­laş­ma çık­maz­ken Mu­rat­han’ın dü­şün­mek için sü­re is­te­di­ği öğ­re­nil­di.

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un pro­fes­yo­nel li­ge yük­sel­di­ği 2012 se­zo­nun­da Ha­cet­te­pe ta­kı­mın­dan trans­fer et­ti­ği Mu­rat­han Bu­ruş üç yıl kır­mı­zı si­yah­lı for­ma giy­dik­ten son­ra Si­vas Be­le­di­yes­por’a trans­fer ol­muş ve ar­dın­dan Bay­burt­spor, Af­jet Af­yons­por ve son ola­rak­ta geç­ti­ği­miz se­zon Ban­dır­mas­por ta­kım­la­rın­da for­ma giy­di.

İlk ya­rı­ya Af­yons­por’da 17 ma­ça ikin­ci ya­rı­da ise Ban­dır­mas­por ile 12 ma­ça çık­tı. Af­yons­por’da beş gol se­vin­ci ya­şar­ken Ban­dır­mas­por’da gol ata­ma­dı. Bu­ruş se­zo­nu dört sa­rı kart­la ta­mam­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2018, 11:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER