Ömer Özer aday kadroya çağrıldı

Ün­ye Be­le­di­ye­si'nin 19 se­ne­dir dü­zen­le­di­ği Ulus­la­ra­ra­sı Kül­tür, Sa­nat ve Tu­rizm Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da Tür­ki­ye Mas­ter­ler ve Ve­te­ran­lar Fut­bol Li­gi Mil­li Kar­ma­sı fes­ti­va­le eş­lik ede­cek.

Ömer Özer aday kadroya çağrıldı

FA­TİH BAT­TAR
Ün­ye Be­le­di­ye­si'nin 19 se­ne­dir dü­zen­le­di­ği Ulus­la­ra­ra­sı Kül­tür, Sa­nat ve Tu­rizm Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da Tür­ki­ye Mas­ter­ler ve Ve­te­ran­lar Fut­bol Li­gi Mil­li Kar­ma­sı fes­ti­va­le eş­lik ede­cek.
Fes­ti­val kap­sa­mın­da Tür­ki­ye Mas­ter­ler ve Ve­te­ran­lar Fut­bol Li­gi (TMVFL) Mil­li Kar­ma­sı Or­du-Ün­ye Ve­te­ran­lar kar­şı­la­şa­cak.


28 Tem­muz Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 17.00'da Or­du Şe­hir Sta­dı'nda Or­du Şöh­ret­ler Kar­ma­sı & TMVFL Mil­li Kar­ma­sı, sa­at 20:45 Ün­ye Be­le­di­ye­si Plaj Te­sis­le­ri'nde Ün­ye Ve­te­ran Fut­bol Kar­ma­sı & TMVFL Mil­li Kar­ma­sı, 29 Tem­muz Pa­zar gü­nü ise sa­at 18.00'da Ün­ye Şöh­ret­ler Kar­ma­sı & TMVFL Mil­li Kar­ma­sı mü­ca­de­le ede­cek.


TMVFL Mil­li Kar­ma­sı'na Ço­rum Ve­te­ran­lar Li­gi'nden Ömer Özer de çağ­rıl­dı.
27-28-29 Tem­muz Ta­rih­le­ri  ara­sın­da oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­lar için tek­nik he­yet  ve aday kad­ro şu isim­ler­den oluş­tu;

 

TEK­NİK HE­YET: 
Me­tin Öza­kın / Me­ne­jer, Se­lim De­mir­ci /Spor­tif Di­rek­tör, Tan­ju Nay­man / An­tre­nör, Ka­zım Tı­kıl­lı­oğ­lu / An­tre­nör, Gök­sel Arı Ar­gun / An­tre­nör

 

ADAY KAD­RO:
1-Fa­tih Şim­şek (Ba­kır­köy), 2-En­ver Fe­rit Yü­ce­bı­yık (Kas­ta­mo­nu),3-Mu­rat Cos­kun­çay ( Di­dim), 4-Ufuk Ku­ru­cu (Di­dim), 5-Sel­çuk Bir (Ada­te­pe), 6- Oğuz­han Ay (Gü­müş­ha­ne), 7-Ah­met Ak­soy (Se­li­mi­ye), 8-Ar­da Acar (Kas­ta­mo­nu), 9-Mus­ta­fa  Ba­yar (Pa­zar), 10- Meh­met  İmal (Me­ne­men), 11- Mu­rat  Üç­pı­nar( KRD Ereğ­li), 12- Hay­ret­tin Uzun ( KRD Ereğ­li), 13- Ba­hat­tin İs­ken­der (Ka­ra­bük), 14-Bi­lal  De­mir  (Zey­tin­bur­nu), 15-Ali  Ye­ni­gün (Fın­dık­lı), 16-Emin Da­nış­maz ( KRD Ereğ­li), 17-Sü­ley­man Kö­se (Bay­burt), 18-Ümit  Ak­ye­miş (Bar­tın),  19-Ah­met  Taş­kı­ran (Er­zin­can), 20-Ömer Özer (Ço­rum), 21-Öz­lem  Ka­ğıt (Baf­ra), 22-Mu­rat  Ak­kan (Gü­neş), 23-Fa­tih Öz­türk (Ka­ra­bük), 24- İl­han Şa­hin (Or­du)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Gece o ki
Gece o ki - 4 yıl Önce

=4

SIRADAKİ HABER