Osmancık Belediyespor 2. Lig’e başvurdu

Osmancık Belediyespor Bayanlar voleybol 2. liginde mücadele etmek için Voleybol Federasyonu’na başvurdu. Osmancık Belediyespor ilçedeki genç sporcularla yeniden profesyonel ligde ilçeyi ve Çorum’u temsil etmek.

Osmancık Belediyespor 2. Lig’e başvurdu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Os­man­cık Be­le­di­yes­por Ba­yan­lar Vo­ley­bol 2. li­gin­de mü­ca­de­le et­mek için Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu’na baş­vur­du. Bu yıl grup bi­rin­ci­si ola­rak fi­nal gru­bun­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­za­nan ve grup­tan çık­ma şan­sı­nı kay­be­den Os­man­cık Be­le­di­yes­por 2. lig­de mü­ca­de­le et­mek için Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu’na res­mi baş­vu­ru­yu yap­tı.


Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu üst li­ge yük­sel­me­ye hak ka­za­nan ta­kım­la­rın dı­şın­da­ki ku­lüp­ler­den ka­tıl­ma­yan­la­rın ye­ri­ne al­mak için is­te­di­ği üc­re­ti ya­tı­ran ku­lüp­le­ri alı­yor. Bu hak­kı kul­la­nan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un 2. li­ge alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı önü­müz­de­ki gün­ler­de net­lik ka­za­na­cak.


Os­man­cık Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol ta­kı­mı an­tre­nö­rü Ümit Gök­göz, 2. lig için baş­vu­ru­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı il­çe­le­rin­de ye­ni­den pro­fes­yo­nel lig ma­çı oy­na­ta­cak ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Gök­göz her za­man yan­la­rın­da olan Baş­kan Ah­met Ak­su’ya Ku­lüp Baş­ka­nı Ka­dir Es­ki­adam’a yö­ne­ti­ci­ler Gür­sel Gü­ney, Ka­dir De­li­baş, Er­tan Kı­zıl­ka­ya, Mah­mut Oruç ve Gök­han Kent’e te­şek­kür et­ti. Gök­göz, 2. lig­de Os­man­cık’lı genç spor­cu­lar­la mü­ca­de­le ede­rek li­gi en iyi yer­de bi­tir­mek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER