Osmancıkgücü uzatmalarda umutlandı: 6-3

2. Küme Final Grubunda ilk iki iddiası için kazanmak zorunda olan Osmancıkgücü, Mecitözüspor deplasmanında son dakikaya 3-3 girdiği maçtan 6-3 galip ayrılarak umutlarını son maça taşıdı

Osmancıkgücü uzatmalarda umutlandı: 6-3

HA­RUN AK­KA­YA

2. Ama­tör Kü­me Fi­nal Gru­bun­da Os­man­cık­gü­cü uzat­ma­lar­da bul­du­ğu gol­ler­le Me­ci­tö­züs­por’u 6-3 ye­ne­rek umut­la­rı­nı son ma­ça ta­şı­ma­yı ba­şar­dı.

Fi­nal Gru­bun­da dör­dün­cü maç­lar so­nun­da 6 pu­an­la üçün­cü sı­ra­da yer alan Os­man­cık­gü­cüs­por grup­ta pu­an­sız son sı­ra­da bu­lu­nan Me­ci­tö­züs­por dep­las­man­da ke­li­me­nin tam an­la­mı ile ip­ten dön­dü. Ma­ça hız­lı baş­la­yan Os­man­cık­gü­cü he­nüz 5. da­ki­ka­da Ha­lil’in at­tı­ğı gol­le 1-0 öne geç­ti.

Ev sa­hi­bi Me­ci­tö­züs­por son­ra­ki bö­lüm­de kon­tro­lü eli­ne ge­çir­di ve Mus­ta­fa Ka­ra­cak ile Meh­met Emin’in gol­le­ri ile ra­ki­bi önün­de 2-1 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı. İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­sın­da Ha­lil ken­di­si­nin ve ta­kı­mı­nın ikin­ci go­lü­nü ata­rak sko­ru 2-2 yap­tı. Ma­çın uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da El­van Me­ci­tö­züs­por’u 3-2 öne ge­çir­di ve dev­re bu skor­la ta­mam­lan­dı.

Ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da ka­zan­mak zo­run­da olan Os­man­cık­gü­cü tüm hat­la­rı ile yük­len­di ve 70. da­ki­ka­da pe­nal­tı­dan Ya­şar’ın go­lü ile skor 3-3 ol­du. Os­man­cık­gü­cü umut­la­rı­nı son ma­ça ta­şı­mak için ka­zan­mak zo­run­da ol­du­ğu kar­şı­laş­ma­nın uzat­ma da­ki­ka­la­rı­na be­ra­ber­lik­le gir­di. Bu da­ki­ka­da kor­ner­den bul­du­ğu gol­le 4-3 öne ge­çen Os­man­cık­gü­cü son­ra­ki bö­lüm­de oyun­dan dü­şen ra­ki­bi önün­de peş pe­şe bul­du­ğu gol­ler­le ra­ki­bi­ni 6-3 ye­ne­rek üç pua­nın sa­hi­bi ol­du.
Bu ga­li­bi­yet ile Os­man­cık­gü­cüs­por son ma­ça 9 pu­an­la gi­re­rek 1. Kü­me’ye yük­sel­me umut­la­rı­nı son haf­ta evin­de oy­na­ya­ca­ğı Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği ma­çı­na ta­şı­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER