Özcan: Her şeyden fazla sabra ihtiyacımız var

Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lüp Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can Akit ga­ze­te­si­ne ver­di­ği de­meç­te trans­fer ve ye­ni se­zon he­def­le­ri ko­nu­sun­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Özcan: Her şeyden fazla sabra ihtiyacımız var

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lüp Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can Akit ga­ze­te­si­ne ver­di­ği de­meç­te trans­fer ve ye­ni se­zon he­def­le­ri ko­nu­sun­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ye­ni se­zon ön­ce­si en bü­yük is­tek­le­ri­nin şeh­rin bu ta­kı­ma sa­hip çık­ma­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz­can ‘Ye­ni bir ta­kı­mız ve sab­ra her şey­den da­ha faz­la ih­ti­ya­cı­mız var’ de­di.


Trans­fer­de­ki son du­ru­mu da açık­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por Ku­lüp Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can,''Trans­fer ça­lış­ma­la­rı­mız ha­li­ha­zır­da de­vam edi­yor. Geç­ti­ği­miz se­zo­nun kad­ro­sun­da yer alan 4’ü genç ve ge­le­cek va­de­den 8 fut­bol­cu­muz­la söz­leş­me ye­ni­le­dik. Yi­ne bu­nun­la bir­lik­te dış trans­fer­de 3’ü bon­ser­vis so­run­la­rı se­be­biy­le açık­la­ya­ma­dı­ğı­mız top­lam 12 fut­bol­cu­yu renk­le­ri­mi­ze bağ­la­dık. Mi­ni­mum 4 trans­fer da­ha ya­pa­rak trans­fe­ri nok­ta­la­yıp 10 Tem­muz’dan iti­ba­ren ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na ken­di te­sis­le­ri­miz­de baş­la­ya­ca­ğız.'' ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Son ola­rak ta­raf­tar des­te­ği­ni bek­le­di­ği­ni be­lir­ten Fa­tih Öz­can, ''Ço­rum be­nim do­ğup bü­yü­dü­ğüm ata top­ra­ğım. Ço­rums­por ise be­nim ilk gö­zağ­rım. Şu an­da ku­lü­bün adı­nın Ço­rum Be­le­di­yes­por ol­ma­sı önem­li de­ğil. Bu hem be­nim gö­züm­de, hem de ta­raf­ta­rı­mı­zın gö­zün­de Ço­rums­por ola­rak gö­rü­lür, ad­lan­dı­rı­lır dil­len­di­ri­lir. İn­şal­lah önü­müz­de­ki se­zon da ku­lü­bün adı­nı Ço­rums­por ola­rak de­ğiş­ti­re­ce­ğiz. Ta­raf­ta­rı­mız gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den be­ri bü­yük bir te­vec­cüh gös­te­re­rek bi­zi sa­hip­len­di. Sağ ol­sun­lar, on­lar­dan al­dı­ğı­mız ener­jiy­le ve yi­ne on­la­rın du­ala­rıy­la ar­zu­la­dı­ğı­mız he­def­le­re bir bir ula­şa­ca­ğız. Be­nim tek is­te­ğim, sa­bır­la bu ta­kı­mı des­tek­le­me­le­ri. Çün­kü ye­ni bir ta­kı­mız ve sab­ra her şey­den da­ha faz­la ih­ti­ya­cı­mız var’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Halil çuğ
Halil çuğ - 3 yıl Önce

Hedef ne sn FATİH ÖZCAN sen ondan haber ver hala şampiyonluk diyemiyorsun Buda şunu gösteriyor Kİ ben burda devamlı kalayım bana birşey demeyin eleştirmeyin mi yoksa bana 3 yıl başkanlık yaptı desinler modu gibi geldi bize neyin üç yılı ya bırakın bunları biz şampiyon luk istiyoruz sn FATİH Özcan sıradanlaştırdınız gibi takımı şampiyonluk diyemiyorsunuz

Nadir uz
Nadir uz - 3 yıl Önce

Başkan arkadaşın konuşmalarına bakılırsa beni burda 2-3 yıl tutun karışmayın eleştiri de yapmayın adımız namımız olsun gibi Çorumlu olarak beklentimiz ŞAMPİYONLUK Başkan niye geldin O zaman takımın başına

Osman bıçakcı
Osman bıçakcı - 3 yıl Önce

Hala bahane bahane sn Başkan senin kendine güvenin YÖK gibi kolay bir gruba düştük hala beklentimiz başarı olduğu halde çeşitli bahaneler üretiyorsun senle olmaz bu iş gibi belli oldu biz artık şampiyonluk istiyoruz 3. Liğden kurtulmalıyız bunu hala anlıyamadınız hala mazeretler üretiyorsunuz olmadı bu..

Çorumlu
Çorumlu - 3 yıl Önce

Biç kendine güveni YÖK ü insanın sanki adım belli olsun der gibi

sezer
sezer - 3 yıl Önce

Bu yönetimle şampiyonluk hayal.Hala adam akıllı transfer yapılmadı.Hiç alındığını duydunuz mu şampiyon olan takımlardan futbolcu.Hep vasat transferler.

Galip baş
Galip baş - 3 yıl Önce

OĞUZHAN önce kendini bize kanıtlasın gittiği hiçbir yerde dikiş tutturamamış oynayamamış bile şimdi hangi başarısı ve yetkisiyle HOCA GETİRİYOR FUTBOLCU GETİTTİRİYOR yönetimin iş bilmemezliği gelen oyuncular hep vasat

Semih
Semih - 3 yıl Önce

İnşAllah başarılı olur beklentimiz bu

Hitit
Hitit - 3 yıl Önce

Duyduk Kİ çorumumuzun HOCASI DA dahil transferlerini futbolcu Oğuzhan yönlendiriyormuş yani takım Oğuzhan’a teslim edilmiş sn Başkan nerde görülmüş bir futbolcu bu kadar yetki almış bu bana göre balık baştan kokacak demektir inşAllah yanılırız da şampiyon oluruz


SIRADAKİ HABER